direct naar inhoud van Artikel 9 Algemene afwijkingsregels
Plan: Veldhoven-dorp, Spreehof-Priorhof
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.071101SPREEPRIOR-0401

Artikel 9 Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan, tenzij reeds eerder op grond van deze regels voor de betrokken gronden een omgevingsvergunning is verleend, door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van de regels van het plan:

 • a. tot een maximum van 10% van de in het plan voorgeschreven maten (waaronder percentages),
 • b. voor overschrijding van het bouwvlak, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein:

een en ander met inachtneming van de volgende voorwaarden:

  • 1. de overschrijdingen mogen niet meer dan 3 m bedragen en het bouwvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot.
  • 2. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;
  • 3. er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en architectonische vormgeving;
  • 4. het woon- en leefklimaat mogen niet onevenredig worden aangetast;
  • 5. de brand-, verkeers- en openbare veiligheid komen niet in het gedrang.