direct naar inhoud van 4.5 Gemeentelijk beleid
Plan: Kemphaan
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303

4.5 Gemeentelijk beleid

4.5.1 Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven

afbeelding "i_NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303_0008.png"

Uitsnede Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven

In de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven (vastgesteld d.d. 3 juni 2009) heeft de gemeente de basis gelegd voor de ruimtelijke toekomst van Veldhoven. De structuurvisie gaat niet alleen in op nieuwe ontwikkelingen en uitbreidingen, zoals de nieuwbouwwijk Zilverackers en bedrijventerrein Habraken, maar geeft ook de aanpassingen van de hoofdwegenstructuur aan. Hiernaast geeft de structuurvisie aan hoe de kwaliteit van de bestaande gebieden kan worden verbeterd. Hierbij is zowel gekeken naar ontwikkelingen die zich binnen vijf jaar zullen voordoen als naar ontwikkelingen voor een wat langere termijn.

De structuurvisie geeft aan dat de stedelijke en dorpse kwaliteiten pas goed tot hun recht komen als er voor iedere kwaliteit een eigen plek wordt gevonden. De stedelijke kwaliteit kan tot bloei komen in de Stedelijke As, het City Centrum en op het bedrijventerrein De Run, langs de snelweg. Hierdoor ontstaan optimale kansen om het dorpse karakter van de kerkdorpen en de woonwijken te behouden en verder te versterken. De heldere keuze om op de ene plek juist te kiezen voor stedelijkheid en op de andere plek voor het dorpse zorgt ervoor dat Veldhoven ook in de toekomst een aantrekkelijk, veilig en sociaal woon- en werkklimaat kan blijven bieden. De gemeente levert hierdoor een bijzondere en kwalitatieve bijdrage aan de regio.

Het overgrote deel van de woningvoorraden is gebouwd vanaf de jaren vijftig van de twintigste eeuw. De verschillende wijken laten een mooie afspiegeling zien van de veranderende stedenbouwkundige opvattingen. Om de sociale samenhang te bevorderen, is het van belang dat in elke wijk sprake is en blijft van een hart. Behalve aandacht voor nieuwe woningbouw op inbreidingslocaties, is het van belang dat ook de huidige woningvoorraad en de woonomgeving aantrekkelijk blijven (veilig, groen, ruim en variatie). Ten behoeve van de uitwerking van deze opgave zijn de volgende aspecten gegeven:

 • Ruime groen- en speelvoorzieningen.
 • Aan het openbare gebied: zorgvuldig ontworpen erfscheidingen en zicht op openbaar gebied.
 • Pleksgewijze in- en aanvulling van de groenvoorzieningen, met duurzame soorten en een beperkte variatie.
 • Nieuwe invullingen moeten zich voegen in het patroon van woningen met overwegend twee bouwlagen en een kap op middelgrote percelen, met veelal ruime voortuinen. Incidenteel is iets hogere bebouwing toegestaan, mits passend in de omgeving en zorgvuldig vormgegeven (kwalitatieve toevoeging).
 • Versterking van de positie van de aan de woonfunctie gerelateerde voorzieningen.
 • Zorgen voor goede bereikbaarheid en toegankelijkheid vanuit de wijken van de voorzieningen, in het bijzonder bij voorzieningen die door schaalvergroting bovenwijks zijn geworden.
 • Doorbreken van de eenzijdige samenstelling van de woningvoorraad, onder andere door het versterken van de zorgcomponent, meer aandacht voor starters en senioren en meer aandacht voor beeldkwaliteit en architectuur (kwalitatieve aanvullingen).

Specifiek voor de wijk De Kelen, waarbinnen het plangebied ligt, wordt als aandachtspunt genoemd dat bij nieuwbouwinitiatieven in de wijk het parkeren op een verantwoorde wijze dient te worden opgelost, zodanig dat de smalle straatjes niet verder worden belast. Verder dient meer aandacht uit te gaan naar het versterken van de relatie met de omgeving, waaronder de parkzone aan de Rundgraaf.

Onderhavig bestemmingsplan voorziet in bouw van 22 grondgebonden woningen. De woningen worden stedenbouwkundig ingepast in de bestaande structuren. Bij het planvoornemen is ook de nodige aandacht besteed aan groen- en speelvoorzieningen en er worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd ten behoeve van de nieuwe woningen (zie ook paragraaf 2.3).

4.5.2 Woonvisie Veldhoven 2010 – 2014

In de woonvisie Veldhoven 2010-2014 'meer dan wonen alleen' zet de gemeente haar ambities op het gebied van wonen voor de komende jaren uiteen. Het startpunt is positief: de inwoners van Veldhoven zijn tevreden over woning en woonomgeving. Daar is Veldhoven trots op. De gemeente wil de kwaliteit van de woon- en leefomgeving behouden en waar nodig versterken. Dat laatste is ook nodig. Ondanks de hoge tevredenheid zijn er wel degelijk zaken en plekken die aandacht behoeven.

Kort samengevat is de boodschap van de woonvisie 'van kwantiteit naar kwaliteit'. De komende decennia blijft Veldhoven nieuw bouwen, maar de aandacht moet ook uitgaan naar bestaande woongebieden: Hoe kunnen die met de eisen van de tijd meegaan, zodat de inwoners daarin een woning en woonomgeving naar wens vinden?

De kracht van Veldhoven schuilt in de combinatie van dorpse, groene woonmilieus en stedelijke voorzieningen. De gemeente kiest er in deze woonvisie voor om het goede van deze twee werelden te behouden en waar nodig te versterken. De prioriteit ligt bij de kwaliteit van het wonen; niet alleen van de woning zelf, maar ook van alle aanverwante zaken. Deze visie op hoofdlijnen is uitgewerkt in de onderstaande punten:

 • Inwoners van Veldhoven de kans geven binnen Veldhoven de wooncarrière te doorlopen.
 • Accent op het versterken van de kwaliteit van bestaande woongebieden.
 • Bijdragen aan de regionale woonopgaven.
 • Meer samenwerking en maatwerk.

De volgende speerpunten zijn van toepassing:

 • Betaalbaarheid van wonen: Voldoende sociale huurwoningen, maar ook voldoende goedkope koopwoningen voor huishoudens met een middeninkomen;
 • Wonen met zorg: Goede afstemming tussen aanbieders van wonen, zorg en welzijn waardoor ouderen en andere zorgbehoevenden langer thuis kunnen blijven wonen;
 • Wonen voor mensen met een begeleidingsvraag: Meer faciliteiten bieden om mensen met een beperking zelfstandig te kunnen laten wonen.

Onderhavig bestemmingsplan voorziet in de bouw van grondgebonden woningen, betaalbaar en eventueel iets duurder. Sociale huur- en koopwoningen zouden goed tot hun recht komen. Dit type past in het gemeentelijke beleid.

4.5.3 Welstandsnota Veldhoven 2008

Met ingang van 1 juli 2004 is het voor elke gemeente in Nederland verplicht een (vastgestelde) welstandsnota te hebben. Is dit niet het geval, dan is de gemeente niet meer bevoegd een bouwplan op welstand te toetsen.

De gemeente Veldhoven heeft haar welstandsbeleid vastgelegd in de Welstandsnota Veldhoven. In de welstandsnota, die voor de hele gemeente Veldhoven is opgesteld, zijn welstandseisen opgenomen waaraan een bouwplan moet voldoen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om welstandseisen voor dakkapellen en erfafscheidingen. Voor de volledige lijst van welstandseisen wordt verwezen naar de Welstandsnota en de bijbehorende kaart (december 2008).

In onderhavig bestemmingsplan worden de functies en het gebruik van de gronden en de maatvoering van de bebouwing binnen het plangebied geregeld. De architectonische verschijning wordt gewaarborgd door middel van toetsing aan de welstandsnota. Het bouwplan zal worden beoordeeld door de welstandscommissie en dient te voldoen aan de redelijke eisen van welstand.

4.5.4 Groenbeleidsplan gemeente Veldhoven

Het groenbeleidsplan maakt inzichtelijk welke belangrijke groenstructuren binnen de gemeente aanwezig zijn en welke kwaliteiten en functies deze structuren hebben. Hierdoor wordt een duurzame ontwikkeling van het groen in deze structuren gewaarborgd. Het groen krijgt zo de mogelijkheid uit te groeien tot volwas. Hierdoor zorgt het groenbeleidsplan dat de stedelijke en wijkgroenstructuur nu en in de toekomst bijdraagt aan een aantrekkelijk woon- en werkklimaat.

Naast het vastleggen van de belangrijkste groenstructuren is het groenbeleid (groenbeleid, bomenbeleid en beheer en onderhoud) een belangrijk onderdeel van dit plan. Hierin wordt de inhoudelijke koers voor het groen in de gemeente bepaald.

De hoofdopzet van de wijk De Kelen, waarbinnen het plangebied ligt, wordt versterkt door de ontsluitingsweg Buizerd te benadrukken met een doorgaande bomenstructuur. Het groene en doorgaande karakter van de lange parkachtige ruimtes dienen zoveel mogelijk gehandhaafd te worden. De Strijpsebaan vormt een ontsluitingsweg in toekomstig nieuwbouwgebied en wordt verstrekt met een boomstructuur. Door wijkverbindende wegen te accentueren met flinke bomenrijen krijgt de wijk een sterkere binding met de rest van Veldhoven. Het historische Heikantsepad verbindt de wijken de Kelen en de Polders met elkaar en legt de verbinding met het buitengebied. De oude bomen langs deze weg geven de wijk een historisch karakter en dienen zoveel mogelijk beschermd en aangevuld te worden.

Met het planvoornemen wordt de oude bomenrij langs de Heikantsepad-Heikantebaan zoveel mogelijk ontzien bij de te realiseren aansluiting van de Kemphaan op de Heikantsebaan. Binnen het planvoornemen wordt tevens voorzien in het doortrekken als uitgangspunt van de bestaande groenstructuur aan de Torenvalk naar het plangebied.