direct naar inhoud van 2.3 Stedenbouwkundige opzet – ruimtelijke randvoorwaarden
Plan: Kemphaan
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303

2.3 Stedenbouwkundige opzet – ruimtelijke randvoorwaarden

In de nieuwe opzet met woningbouw en groen is het uitgangspunt dat deze plek wordt opgenomen in de omliggende stedenbouwkundige structuur. Deze opzet dient verder te voldoen aan een aantal randvoorwaarden met betrekking tot de beeldkwaliteit, woningtypen, groen, verkeer en parkeren.

afbeelding "i_NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303_0007.jpg" Concept stedenbouwkundige opzet

2.3.1 Inpassing in bestaande structuur

De nieuwe bebouwing zal qua situering aansluiten op de bestaande woningbouw. Aan de noordzijde wordt de rooilijn overgenomen van de recent gebouwde woningen aan de Hertgang 78-90. Ook de woningen aan de Kemphaan volgen met hun voorzijde de lijn van de bestaande bebouwing ten noorden en ten zuiden van de Heikantsebaan. Voor het zuidelijke deel aan de Hertgang is de nieuwe rooilijn minder hard, maar deze zal ook moeten aansluiten op Hertgang 2-12.

2.3.2 Beeldkwaliteit

Ter plaatse van de eindwoning(en) is een verbijzondering in hoogte of materiaalgebruik en/of een verspringing van de rooilijn nodig vanuit de gewenste beeldkwaliteit. Op deze plekken zijn voor- en zijgevel even belangrijk. Blinde eindgevels dienen te worden voorkomen. Bij de woningen tegenover de Buizerd moet vanwege hun ligging een accent in de vormgeving worden toegevoegd.

De kleur van stenen, voegwerk en pannen moet aansluiten bij de omgeving. In de omgeving van het plangebied zijn al diverse kleuren toegepast, het is niet gewenst een geheel nieuwe kleur van gevel of dak te introduceren. Dit zou het straatbeeld te onrustig maken. Door de hoeken en koppen een verbijzondering te geven, zal de nieuwbouw voldoende eigen identiteit kunnen krijgen en ontstaat een herkenbaar geheel met "kop en staart".

Gewenst is dat erfafscheidingen die direct grenzen aan de openbare ruimte een groen karakter hebben, bijvoorbeeld door deels hagen of begroeide hekwerken toe te passen. De materialisering van paden, wegen, parkeervakken en het toe te passen straatmeubilair is gelijk aan die van de bestaande openbare ruimte rondom het plangebied.

Een en ander past in het beleid zoals geformuleerd in de Welstandsnota. Dit gebied valt in de categorie W5: Jaren '80 en '90. Een aantal in het bijzonder toepasselijke punten uit het in het beleid geformuleerde omgevings- en bebouwingsbeeld zijn:

  • De bebouwing is in bouwblokken geordend, de hoeken van de bouwblokken zijn veelal open;
  • Levendig beeld door het verspringen van de rooilijn en het gebogen straatpatroon;
  • Duidelijke oriëntatie van woningen op de openbare straatzijde;
  • Woningen hebben een voortuin en een achtertuin, wanneer de achtertuin grenst aan de openbare ruimte dan is deze afgeschermd met schuttingen;
  • De voortuinen en openbaar groen zorgen voor een groen karakter;
  • Variatie door het verspringen van volumes en kappen, duidelijke eenheid in de gebruikte vormentaal, materiaal- en kleurgebruik.

Voor de overige criteria wordt verwezen naar de Welstandsnota.

Voor de aansluitende recente nieuwbouw 'Meerstraat' is bij het bestemmingsplan een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Door bovengenoemde criteria toe te passen kan de nieuwbouw aan de Kemphaan hier naadloos bij aansluiten.

2.3.3 Groen

Het plangebied ligt als een schakel tussen drie structurele groenelementen. Aan de Kemphaan ligt een groenplein met speelvoorziening. Ten zuiden van het plangebied ligt de Heikantsebaan: een oude bomenlaan met langzaam verkeersverbinding die een belangrijke groene lijn vormt door Veldhoven-Noord. Vanuit het noordwesten loopt een groene parkstructuur tot aan de Hertgang. In de nieuwe opzet van het gebied moeten deze structuren worden beschermd en aan elkaar gekoppeld. De bomen aan de Heikantsebaan moeten ongestoord kunnen groeien. Dit betekent dat de nieuwbouw (woningen, tuinen met afscheidingen en verharding) voldoende afstand tot de bomen moet houden. Het bestaande parkje met speelvoorziening is intensief gebruikt door de tijdelijke scholen. In het planvoornemen wordt dan ook voorzien in het opknappen van het parkje en de speelvoorziening. Door de diverse groenplekken te koppelen ontstaan lange zichtlijnen met een groen karakter.

2.3.4 Verkeer en parkeren

De Hertgang is een belangrijke doorgaande verbinding voor auto- en fietsverkeer en openbaar vervoer met nabij de Buizerd een bushalte. Er komen in verband met veiligheid en doorstroming geen inritten op de Hertgang vanuit de nieuwe woningen. Parkeervoorzieningen worden gekoppeld aan de Kemphaan. Hiervoor moeten enkele bestaande parkeerplaatsen worden verplaatst.

Door het plangebied komen routes voor voetgangers en fietsers die moeten aansluiten op allerlei belangrijke verbindingen zoals hondenuitlaatroutes, de doorgaande route van de Hertgang en op de fietsstructuur van de Heikantsebaan.

In de huidige situatie kunnen auto's vanuit de Kemphaan niet oversteken over de Heikantsebaan. In de nieuwe situatie wordt wel een aansluiting gerealiseerd vanuit de nieuwbouw aan de Kemphaan naar de bestaande woningen aan de Kemphaan aan de zuidkant van de Heikantsebaan.

Het aantal parkeerplaatsen dat nodig is hangt af van het woningtype dat er wordt gebouwd. De parkeernorm voor betaalbare woningen is 1,6 parkeerplaatsen per woning, voor de duurdere categorie is dat 1,8 plaatsen per woning.

2.3.5 Woningtypen

Gezien het aanbod in de omgeving en de huidige vraag op de woningmarkt is op de locatie plaats voor grondgebonden woningen, betaalbaar en eventueel iets duurder. Sociale huur- en koopwoningen zouden goed tot hun recht komen. Dit type past in het gemeentelijke beleid, zoals dat is geformuleerd zowel voor volkshuisvesting als in het Aanvalsplan Woningbouw (onderdeel marktgericht bouwen).

Type en aantal woningen zijn zoals gezegd bepalend voor de vereiste parkeervoorzieningen en de ruimte hiervoor is beperkt. Dit betekent dat er maximaal 22 betaalbare woningen kunnen worden gerealiseerd.