direct naar inhoud van Artikel 9 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: De Run 2008, herziening I, 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.HERZDERUN2008-0402

Artikel 9 Verkeer - Verblijfsgebied

9.1 Bestemmingsomschrijving
9.1.1 Algemene bestemmingsomschrijving

De voor "Verkeer - Verblijfsgebied" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, voet- en fietspaden;
 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. geluidswerende voorzieningen;
 • d. groen;
 • e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • f. nutsvoorzieningen;

een en ander met de bijbehorende voorzieningen en overeenkomstig de in artikel 9.1.2opgenomen nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving.

9.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving

In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in artikel 9.1.1.

a Wegen

Wegen dienen aan het volgende te voldoen:

 • a. wegen mogen uit niet meer dan 2 rijstroken bestaan
 • b. de breedte van een rijstrook mag niet meer dan 3,5 m bedragen.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Algemeen

Op de gronden binnen deze bestemming zijn uitsluitend toegestaan:

 • a. gebouwen van openbaar nut zoals gebouwen voor telecommunicatie, water- en energiedistributie, wachthuisjes voor busdiensten e.d.;
 • b. bouwwerken geen gebouwen zijnde die ten dienste staan van de bestemming;
 • c. ter plaatse van de aanduiding "bijgebouwen" is een fietsenstalling toegestaan ten behoeve van de hier aanwezige carpoolplaats.
9.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van gebouwen voor telecommunicatie, water- en energiedistributie alsmede wachthuisjes voor busdiensten mag niet meer bedragen dan 3,5 m; voor overige gebouwen van openbaar nut geldt een bouwhoogte van maximaal 3 m;
 • b. de oppervlakte van gebouwen voor telecommunicatie, water- en energiedistributie alsmede wachthuisjes voor busdiensten mag per gebouw niet meer bedragen dan 10 m²; voor overige gebouwen van openbaar nut geldt een oppervlakte van maximaal 3,5 m²;
 • c. de oppervlakte van de fietsenstalling bedraagt maximaal 35 m².
9.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

Bouwwerk, geen gebouw zijnde   Bouwhoogte maximaal  
bewegwijzeringen   8 m  
licht- en andere masten   8 m  
antenne-installaties   8 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   4 m  
9.3 Afwijken van de bouwregels
9.3.1 Omgevingsvergunning grotere maatvoering nutsvoorzieningen

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 9.2.2 teneinde ten behoeve van nutsgebouwen een oppervlakte van maximaal 15 m² en een bouwhoogte van maximaal 4 m toe te staan, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;
 • b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige architectonische en/of cultuurhistorische waarden;
 • c. er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en vormgeving;
 • d. de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen.
9.3.2 Omgevingsvergunning afwijkende maatvoering bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 9.2.3 voor:

 • a. het bouwen van antenne-installaties tot een bouwhoogte van maximaal 40 m;
 • b. het bouwen van wegbewijzering, licht- en andere masten en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde met een grotere bouwhoogte;

een en ander met inachtneming van de volgende regels:

 • 1. tegen deze bouwhoogte bestaan geen bezwaren vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid of in verband met de ontsluiting van percelen;
 • 2. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken en de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;
 • 3. er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en vormgeving;
 • 4. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige architectonische en/of cultuurhistorische waarden;
 • 5. de omgevingsvergunning leidt niet tot een onaanvaardbare negatieve invloed op de werking van het ILS en de IHCS van de Vliegbasis Eindhoven.
9.4 Specifieke gebruiksregels
9.4.1 Strijdig gebruik

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval begrepen het gebruiken van gronden of bouwwerken voor:

 • a. verkooppunten voor motorbrandstoffen;
 • b. stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;
 • c. als standplaats voor onderkomens.