direct naar inhoud van Artikel 10 Water
Plan: De Run 2008, herziening I, 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.HERZDERUN2008-0402

Artikel 10 Water

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Water" aangewezen gronden zijn bestemd voor de ontvangst, berging en/of afvoer van water alsmede voor de bescherming, het beheer en het onderhoud van watergangen, met de bijbehorende voorzieningen.

10.2 Bouwregels

Op de gronden als bedoeld in artikel 10.1 zijn uitsluitend toegestaan bouwwerken, geen gebouwen zijnde die ten dienste staan van de bestemming met uitzondering van bruggen, met een bouwhoogte van maximaal 1 m.

10.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 10.2 voor het bouwen van bruggen (tot een bouwhoogte van maximaal 1 m, gemeten vanuit 35 cm boven de kruin van de ter plaatse aanwezige weg), met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • a. de verkeersveiligheid in het gebied mag niet in het gedrang komen;
  • b. een toename van de aantasting van het woon- en leefklimaat is niet toegestaan;
  • c. er mag geen onevenredige afbreuk worden toegebracht aan het gebruik van belendende percelen;
  • d. er mag geen onevenredige afbreuk worden toegebracht aan de functie van de watergang.
10.4 Specifieke gebruiksregels
10.4.1 Strijdig gebruik

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval begrepen het gebruiken van gronden of bouwwerken voor:

  • a. aanleggen van woonschepen;
  • b. opslag-, stort- of bergplaats voor voorwerpen, stoffen, materialen of chemicaliĆ«n en soortgelijke producten, behoudens voor zover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond en de opstallen.