direct naar inhoud van 1.3 Bestemmingsplannen
Plan: Kemphaan
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303

1.3 Bestemmingsplannen

1.3.1 Vigerende bestemmingsplannen

Voor het plangebied van onderhavig bestemmingsplan gelden momenteel twee bestemmingsplannen. Met het vaststellen van onderhavig bestemmingsplan komen deze oudere plannen echter te vervallen c.q. gaan op in dit nieuwe bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303_0003.png"

Ter plaatse van het zuidelijke deel van het plangebied vigeert het bestemmingsplan 'De Kelen 2005', vastgesteld 26 september 2006 en goedgekeurd 21 december 2006. Deze gronden hebben de bestemming 'Maatschappelijke doeleinden'. Deze gronden zijn bestemd voor maatschappelijke doeleinden, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen met de daarbij behorende voorzieningen. Gebouwen dienen te worden opgericht in het op de plankaart aangegeven bouwvlak.

De noordelijke bebouwing valt buiten het plangebied van bestemmingsplan 'De Kelen 2005'. Daar vigeert nog het globaal plan 'Meerhoven', waarin de gronden de uit te werken bestemming woondoeleinden IV hebben. Voor deze noordelijke hoek gaat het in juridische zin om een uitwerkingsplan, dat deel uitmaakt van het bestemmingsplan 'Meerhoven'. In praktische zin is dat verder niet relevant, en kan in dezelfde procedure worden uitgewerkt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303_0004.png"

Het noordelijke deel van het plangebied is gelegen binnen het bestemmingsplan 'Buitengebied 1973', vastgesteld 15 april 1973 en goedgekeurd 25 augustus 1976, en heeft de bestemming 'Agrarisch randgebied'.

Op grond van de vigerende bestemmingsplannen is het niet mogelijk de woningbouwlocatie te ontwikkelen.

1.3.2 Vast te stellen bestemmingsplan Veldhoven-Noord

Voor het noordelijke deel van de kern Veldhoven heeft de gemeente Veldhoven een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan Veldhoven-Noord heeft als ontwerp ter inzage gelegen van 16 november tot en met 27 december 2012. Dit bestemmingsplan zal in juni worden vastgesteld.

Aangezien het nieuwe bestemmingsplan voor dit deel van de kern een conserverend bestemmingsplan betreft, zijn initiatieven zoals de bouw van 22 woningen hierin niet meegenomen. Deze ontwikkeling is dan ook buiten het plangebied gelaten van het bestemmingsplan Veldhoven-Noord.

1.3.3 Nieuw bestemmingsplan

In deze toelichting wordt de herziening van beide bestemmingsplannen onderbouwd en worden de mogelijkheden die onderhavig bestemmingsplan gaat bieden, afgewogen. In de regels wordt een regeling van de nieuwe bestemmingen gegeven en wordt duidelijk wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de gronden binnen het plangebied zijn. De verbeelding (plankaart) betreft een visuele weergave hiervan.

Het bestemmingsplan 'Kemphaan' is opgezet conform de eisen die de Wro en de gemeente Veldhoven daaraan stellen. De regels zijn opgesteld conform de standaardregels SVBP2008 (werkafspraken Wabo, oktober 2010), de verbeelding voldoet aan de meest actuele digitaliseringseisen conform IMRO2008. Bij de opzet en systematiek van onderhavig bestemmingsplan wordt aangesloten bij de regeling zoals gebruikt bij het vast te stellen bestemmingsplan 'Veldhoven-Noord'.