direct naar inhoud van Artikel 11 Algemene wijzigingsregels
Plan: Kemphaan
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303

Artikel 11 Algemene wijzigingsregels

11.1 Wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat gronden met de bestemming 'Woongebied' (Artikel 5) worden gewijzigd in de bestemming 'Groen' (Artikel 3) en/of de bestemming 'Verkeer' (Artikel 4) voor aanleg voetpaden of groenvoorzieningen, met inachtneming van de volgende regels:

  • a. Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken en de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad.
  • b. Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige architectonische en/of cultuurhistorische waarden.
  • c. Er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en vormgeving.
  • d. Het woon- en leefklimaat mogen niet onevenredig worden aangetast.
  • e. Er bestaan geen bezwaren vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid of in verband met de ontsluiting van percelen.