direct naar inhoud van 7.2 Overleg
Plan: Kromstraat 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.071200KROMSTRAAT-0401

7.2 Overleg

Algemeen

Het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.1) geeft aan dat burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg voeren met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. De instanties die in kennis gesteld moeten worden van dit bestemmingsplan zullen worden geïnformeerd. De reacties van deze instanties zullen in dit plan verwerkt worden.

Procedure

Er zijn drie overlegreacties ontvangen:

  • gasunie;
  • waterschap;
  • brandweer.

De overige overlegpartners hebben geen aanleidingen gevonden voor reactie op het bestemmingsplan.

De Gasunie ziet geen aanleiding voor een inhoudelijke reactie.

Het wateradvies van het Waterschap is opgenomen in bijlage 3.

De brandweer heeft de volgende reactie opgenomen.

Met betrekking tot fysieke veiligheid voor het bovengenoemde ontwerpbestemmingsplan adviseer ik, voor zover het de (brand)veiligheid betreft, de volgende voorwaarden op te nemen:

  • Bluswatervoorziening en bereikbaarheid conform de beleidsregels gemeente Veldhoven (collegebesluit 30 mei 2006).

Reactie. Het bestemmingsplan maakt nutsvoorzieningen en bijbehorende voorzieningen waaronder bluswatervoorzieningen mogelijk. Er zijn geen specifieke regels opgenomen of noodzakelijk.

Daarnaast in paragraaf 2.2 Verkeer en parkeren, onder het kopje 'Ontsluiting gemotoriseerd verkeer', achter 'Centraal in het gebied ligt de winkelstraat Kromstraat. Deze is tussen de kruispunten met de Kerkweg en de Dorpstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer' graag toevoegen: '(met uitzondering van de hulpdiensten)'.

Reactie. De bewuste paragraaf is aangevuld met de voorgestelde zinsnede.

  • Volgens de Beleidsregels bluswatervoorziening en bereikbaarheid zijn de Dorpstraat, De Plank, de Nieuwstraat en het gedeelte van de Kromstraat dat vanaf de kruising met de Nieuwstraat en De Plank in noordelijke richting loopt, onderdeel van de hoofdwegenstructuur voor de hulpdiensten. Dit betekent dat op deze wegen een onbelemmerde doorgang voor de hulpdiensten geboden moet worden. In het VCP zijn deze routes als erftoegangswegen aangemerkt. Hetgeen betekent dat zij als 30 km/h-gebied ingericht kunnen worden. Dit is in tegenstrijd met een onbelemmerde doorgang. Totdat het zuidelijk deel van de WOR gerealiseerd is, dienen ten minste De Plank en de Nieuwstraat als gebiedsontsluitingsweg gehandhaafd te blijven.

Reactie. In een bestemmingsplan worden uitsluitend de functies en bouwregels vastgelegd. Voor het openbaar gebied geldt dat wordt volstaan met Verkeer, Groen en Water. Voor snelheden en inrichting van de openbare ruimte zijn in een bestemmingsplan geen kaders opgenomen. Zodoende kunnen geen voorwaarden voor een bepaalde ontsluitingsstructuur worden geregeld zoals voorgesteld.

  • In het Bouwbesluit 2012 zijn regels opgenomen ten aanzien van de bluswatervoorziening en bereikbaarheid. Voor zover deze strijdig zijn met de Beleidsregels bluswatervoorziening en bereikbaarheid 2006, prevaleert het Bouwbesluit 2012.

Reactie. In het bestemmingsplan worden algemene gebruiks,- en bouwregels gegeven. Het bouwbesluit fungeert als separaat toetsingskader.