direct naar inhoud van 5.3 Bestemmingsregels en verbeelding
Plan: Kromstraat 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.071200KROMSTRAAT-0401

5.3 Bestemmingsregels en verbeelding

In het hoofdstuk Bestemmingsregels zijn in de planregels alle bestemmingen opgenomen met de daarbij behorende bestemmingsomschrijving. Met behulp van aanduidingen is het toegestane gebruik nader gespecificeerd.

De regels geven duidelijkheid over de bestemmingsomschrijving, de bouwregels en de specifieke gebruiksregels. In de bestemmingsregels zijn eventuele specifieke gebruiksregels, nadere eisen, afwijkingsregels en wijzigingsbevoegdheden opgenomen.

Begrenzing van de bebouwingsmogelijkheden vindt plaats door het hanteren van bouwvlakken en bouwaanduidingen. Verticale begrenzing van de bouwmogelijkheden is aangegeven met maximale goot- en bouwhoogten.

Onderstaand volgt een toelichting per bestemmingsartikel.

Gemengd

Regulier

Het overgrote deel van het plangebied is bestemd als 'Gemengd'. Binnen deze bestemming zijn de volgende functies toelaatbaar.

Op de begane grondbouwlaag:

 • bedrijven uit categorie A en B1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten als opgenomen in bijlage 3 bij de regels;
 • ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie B2': tevens bedrijven uit categorie A, B1 en B2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten als opgenomen in bijlage 3 bij de regels;
 • detailhandel;
 • ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel uitgesloten' is detailhandel niet toegestaan;
 • dienstverlening;
 • ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - fitness': tevens een fitnesscentrum;
 • ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 1:' tevens een horecabedrijf categorie 1;
 • ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2': tevens een horecabedrijf categorie 1 of 2;
 • ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 3': tevens een horecabedrijf categorie 1, 2 of 3;
 • ter plaatse van de aanduiding 'bed en breakfast': tevens een bed en breakfast;
 • kantoren;
 • ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt;
 • ter plaatse van de aanduiding 'wonen': tevens het wonen.

Op de verdiepingen:

 • het wonen;
 • ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie B1': bedrijven uit categorie A en B1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten als opgenomen in bijlage 3 bij de regels;
 • ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens kantoren;
 • ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening': tevens dienstverlening;
 • ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - hotel': een hotel op zowel de begane grond als de verdiepingen;
 • ter plaatse van de aanduiding 'bed en breakfast': tevens een bed en breakfast op zowel de begane grond als de verdiepingen.

Ten aanzien van het wonen geldt het volgende. De gemeente heeft als beleid dat wonen in het kernwinkelgebied in principe alleen op de etage is toegestaan. Incidenteel komt wonen wel op de begane grond voor. In die situaties is hiervoor een aanduiding (w) opgenomen (zie ook hiervoor). Ook in aanloopstraten is wonen op de begane grond tot op zekere hoogte toelaatbaar. In die delen van de aanloopstraten waar wonen is toegestaan is eveneens een aanduiding (w) opgenomen. De gemeente heeft een maximum aantal wooneenheden opgenomen. Hiermee is de parkeerbehoefte begrensd.

Bijzonderheden

Daar waar ook op de verdieping andere functies dan wonen zijn opgenomen is voorzien in toegesneden aanduidingen. Dit is aan de orde voor een kapsalon (aangeduid met (dv) 'dienstverlening' en een lijstenmaker (b=<1), bedrijf tot en met categorie B1.

De natuurwinkel aan de Rapportstraat 10, is aangeduid als 'supermarkt'. Ten aanzien van de naastgelegen Cardo 'gym&dance-locatie' (fitnesscentrum): is een aanduiding 'fitnesscentrum' (ss-fit) opgenomen.

Diverse panden hebben een specifieke aanduiding 'cultuurhistorische waarden' gekregen vanwege de monumentale status (rijksmonument) of andere cultuur historische waarden die de betreffende panden bezitten.

Specifieke gebruiksregels

In de specifieke gebruiksregels is het gebruik van de gronden nader beschreven. Niet toegestaan gebruik is verduidelijkt.

Onder afwijken van de gebruiksregels zijn de nodige flexibiliteitsbepalingen opgenomen. Het bevoegd gezag kan daarmee een ander gebruik, indien dat niet tot onevenredige bezwaren leidt, toestaan. Parkeerbehoefte als gevolg van dat andere gebruik is daarbij van groot belang. Indien niet kan worden voorzien in afdoende parkeerruimte of de parkeerdruk onevenredig toeneemt, kan geen medewerking worden verleend. De parkeerbehoefte is afgestemd op publicatie 317 van de CROW.

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan onder voorwaarden wijzigen ten aanzien van het bouwvlak en het opgenomen aantal woningen.

Groen

Belangrijke openbare groenvoorzieningen in het plangebied zijn voorzien van de bestemming 'Groen'. De muur rondom het parkeerterrein aan de Rapportstraat is specifiek aangeduid. Deze muur heeft een hoogte van minimaal 1,8 m, zodat de omliggende tuinen en erven afdoende worden afgeschermd.

Maatschappelijk

Deze bestemming geldt voor de Sint-Caecilia kerk. Gebouwen mogen alleen binnen het bouwvlak worden opgericht, met uitzondering van gebouwen van ondergeschikte aard, zoals een fietsenberging.

Op de verbeelding is de maatvoering van het hoofdgebouw opgenomen met betrekking tot de maximale goot- en bouwhoogte en de minimale dakhelling.

De Sint-Caecilia kerk is een Rijksmonument en heeft ten behoeve van het behoud, beheer en herstel van de monumentale waarden de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' gekregen. In het hiervoor geldende bestemmingsplan was het mogelijk een tweede woning naast de pastoriewoning op te richten. Deze tweede woning is nooit gerealiseerd.

Verkeer

De bestemming verkeer geldt ter plaatse van de ontsluitingswegen, het voetgangersgebied in de Kromstraat, de parkeerterreinen bij de supermarkt en aan de Dorpsstraat en het dorpsplein De Plaatse. Binnen het gemeentelijk beleid geldt dat standplaatsen specifiek worden aangeduid. De bestaande standplaatsen op De Plaatse zijn derhalve van een specifieke functieaanduiding voorzien.

De muur rondom het parkeerterrein aan de Rapportstraat is van een specifieke bouwaanduiding voorzien. Privacy en inpassing van omliggende percelen wordt daarmee geborgd.

In het bestemmingsplan is opgenomen dat binnen verkeer ook evenementen zijn toegestaan. Het gaat daarbij om zogenoemde (grootschalige) periodiek terugkerend en/of incidenteel voor publiek toegankelijke verrichtingen van vermaak, zoals sportmanifestaties, kermissen, concerten, bijeenkomsten, voorstellingen, shows, tentoonstellingen of thematische markten, al dan niet in tijdelijke onderkomens, zoals tenten of paviljoens.

Water

Deze bestemming geldt voor de hoofdwatergang De Gender. Binnen deze bestemming mag niet worden gebouwd.

Wonen

Op basis van de algemene modelregels van de gemeente is aan locaties waar uitsluitend woningen zijn toegestaan, de diverse Woonbestemmingen opgenomen.

 • Wonen - 2 is opgenomen voor geschakelde woningen.
 • Wonen - 3 is opgenomen voor twee-aaneengebouwde woningen.
 • Wonen - 4 is opgenomen in de planregels in verband met een wijzigingsbevoegdheid voor een ander woningtype. Wonen- 4 betreft vrijstaande woningen.
 • Wonen - 6 is opgenomen voor meergezinswoningen (gestapelde woningen).

Middels bouwaanduidingen is duidelijk gemaakt welke goot- en bouwhoogte op de percelen van toepassing zin. In de gebruiksregels zijn regels opgenomen voor onder andere aan-huis-gebonden beroepen en bedrijven.

Waarde - Archeologie - 1, Waarde - Archeologie - 2 en Waarde -Archeologie - 3

Ter bescherming van de archeologische waarden in het plangebied is de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 1' , 'Waarde - Archeologie - 2' opgenomen. In hoofdstuk 4 van de toelichting wordt uitgelegd waarom voor bepaalde gronden een beschermingsregeling is opgenomen.

De dubbelbestemmingen zijn gebaseerd op de gemeentelijke archeologische waardenkaart. Bouwen ten behoeve van samenvallende bestemmingen is slechts onder voorwaarden toegestaan. Voor diverse werken en werkzaamheden is een omgevingsvergunning nodig. Onderscheidend tussen deze dubbelbestemmingen is de oppervlakte waarvoor bij werken en werkzaamheden geen omgevingsvergunning behoeft te worden aangevraagd en waarvoor in samenhang daarmee geen onderzoeksplicht is opgenomen:

 • voor Waarde - Archeologie - 1 is dat 100 m²;
 • voor Waarde - Archeologie - 2 is dat 250 m²;
 • voor Waarde - Archeologie - 3 is dat 2.500 m².

In het laatste lid van de dubbelbestemming is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Wanneer uit archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn, kan de begrenzing van de dubbelbestemming met behulp van deze wijzigingsbevoegdheid gewijzigd worden.

Waterstaat - Waterlopen

De Gender is in de keur van het Waterschap de Dommel aangewezen als hoofdwatergang. Rondom deze watergang ligt een zone van 4 m, waar geen gebouwen worden gebouwd. Onder voorwaarden zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan. Met toepassing van een afwijkingsbevoegdheid in het kader van een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag onder voorwaarden alsnog gebouwen toestaan. De belangen van het waterschap worden daarbij afgewogen.