direct naar inhoud van 4.9 Cultuurhistorie
Plan: Kromstraat 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.071200KROMSTRAAT-0401

4.9 Cultuurhistorie

Wetgeving en normstelling

Modernisering Monumentenzorg (MoMo)

Per 1 juli 2011 is de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) in werking getreden. Als gevolg van MoMo wijzigt het Bro (artikel 3.6.1. lid 2). De volgende regel is dan van kracht:

In de toelichting van het bestemmingsplan dient een beschrijving te worden opgenomen van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. De opsteller en vaststeller van het bestemmingsplan is daarmee dus verplicht om breder te kijken dan alleen naar het facet archeologie. Ook de facetten historische (stede)bouwkunde en historische geografie dienen te worden meegenomen in de belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet formeel beschermde objecten en structuren.

Dit betekent dat gemeenten de cultuurhistorische waarden moeten betrekken bij bestemmingsplannen.

Toetsing

In het plangebied zijn diverse rijksmonumenten en cultuurhistorisch waardevolle panden gelegen.

De cultuurhistorisch waardevolle panden zijn met de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' op de verbeelding aangegeven. De feitelijke bescherming en het behoud van de monumentale waarden vindt echter plaats via de Monumentenwet.

Overige te beschermen structuren zijn vastgelegd via de bouwaanduidingen. Het bouwvlak volgt bijvoorbeeld de huidige verspringende voorgevellijn van de Kromstraat en ter plaatse van de karakteristieke doorsteken kunnen geen nieuwe bouwwerken worden opgericht.

Conclusie

Het bestemmingsplan is qua stedenbouwkundige structuur behoudend van aard. Binnen de fysieke structuur is een flexibele functionele invulling mogelijk. Vanuit het aspect cultuurhistorie bestaan er geen belemmeringen voor onderhavig bestemmingsplan.