direct naar inhoud van 4.3 Externe veiligheid
Plan: Kromstraat 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.071200KROMSTRAAT-0401

4.3 Externe veiligheid

Beleid

Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden gekeken, namelijk:

  • bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;
  • vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor of water en door buisleidingen.

In het externe veiligheidsbeleid wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. De gemeente heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt.

Beoordeling externe veiligheid

Inrichtingen

In (de nabije omgeving van) het plangebied zijn geen risicorelevante inrichtingen aanwezig welke relevant zijn voor het plangebied.

Transport van gevaarlijke stoffen

Ten zuiden van het plangebied is de rijksweg A67 gelegen. Deze rijksweg ligt op meer dan 500 m afstand van het plangebied en heeft gezien deze afstand geen effect op het plaatsgebonden- of groepsrisico ter hoogte van het plangebied.

Ander vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, het water of door buisleidingen vindt niet plaats in de nabije omgeving van het plangebied.

Conclusie

Het plangebied ligt niet binnen een risicocontour of invloedsgebied van een risicovolle inrichting of een gevaarlijke stoffenroute. Het aspect externe veiligheid vormt daarom geen belemmering voor het bestemmingsplan.