direct naar inhoud van 4.1 Bedrijven en milieuhinder
Plan: Kromstraat 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.071200KROMSTRAAT-0401

4.1 Bedrijven en milieuhinder

Beleid

Algemeen

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij ruimtelijke plannen:

  • ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd;
  • de bedrijfsvoering/milieuruimte van de betreffende bedrijven niet wordt ingeperkt als gevolg van de beoogde ontwikkelingen.

Milieuzonering

Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en gevoelige functies met betrekking tot milieu in voldoende mate mee te nemen, wordt in dit bestemmingsplan gebruikgemaakt van de VNG-brochure 'Bedrijven en Milieuzonering'. De in de VNG-publicatie genoemde richtafstanden gelden ten opzichte van het omgevingstype 'rustige woonwijk'; voor andere omgevingstypen dan een rustige woonwijk kunnen kleinere richtafstanden worden gehanteerd.

In gebieden waar bedrijfsactiviteiten en hindergevoelige functies reeds naast elkaar voorkomen of gewenst zijn, wordt gebruikgemaakt van de Staat van Bedrijfsactiviteiten (SvB) 'functiemenging' die tevens in de planregels van het bestemmingsplan wordt opgenomen. In deze Staat wordt per bedrijfsactiviteit bekeken in welke mate deze direct naast woningen toelaatbaar is. Voor een nadere toelichting op de aanpak van de milieuzonering met behulp van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' wordt verwezen naar bijlage 1 van de toelichting.

Onderzoek en conclusie

In het plangebied zijn naast woningen andere functies aanwezig zoals kleine bedrijven, kantoren, detailhandel en horeca. Functiemenging is in dit geval wenselijk gezien het feit dat het een centrumgebied betreft. Binnen het plangebied worden daarom bedrijven tot maximaal milieucategorie B1 van de SvB algemeen toelaatbaar geacht. Dit zijn bedrijven die direct naast, onder of boven woningen toelaatbaar zijn en zodanig weinig milieubelastend zijn dat de eisen uit het bouwbesluit voldoende zijn om relevante milieuhinder te voorkomen. In bijlage 3 van de regels is de Staat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging opgenomen, in deze staat is een lijst opgenomen waarin staat welke bedrijven binnen de algemene toelaatbaarheid vallen.

Binnen het plangebied is een inrichting gelegen welke niet binnen de algemene toelaatbaarheid valt. Dit betreft een staalkunstenaar aan de Kromstraat 39. Deze inrichting is reeds bestaand en blijft functioneren op de huidige locatie. Deze inrichting krijgt een specifieke aanduiding. Enkel ter plaatse van deze aanduiding is ook een bedrijf uit categorie B2 toegestaan. Dit geldt ook voor het bergingsbedrijf aan de Heerseweg 5.

Conclusie

Het aspect bedrijven en milieuhinder staat de uitvoering van het plan niet in de weg.