direct naar inhoud van 2.2 Verkeer en parkeren
Plan: Kromstraat 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.071200KROMSTRAAT-0401

2.2 Verkeer en parkeren

Ontsluiting gemotoriseerd verkeer

Voor gemotoriseerd verkeer vindt de ontsluiting aan de westzijde van het plangebied voornamelijk plaats via de Nieuwstraat (in westelijke richting), de Kromstraat (in noordelijke richting) en De Plank (in zuidelijke richting). Aan de oostzijde vormt de Dorpstraat de voornaamste ontsluitingsroute, zowel in oostelijke als in zuidelijke richting. Centraal in het gebied ligt de winkelstraat Kromstraat. Deze is tussen de kruispunten met de Kerkweg en de Dorpstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast is het wegvak tussen de kruispunten met de Nieuwstraat en de Kerkweg voor gemotoriseerd verkeer alleen in oostelijke richting toegankelijk. Ter hoogte van de Kerkstraat wordt verkeer in oostelijke richting via de Kerkstraat om de afsluiting heen geleid. Voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Dorpstraat is het mogelijk om het winkelgebied heen te rijden via De Achterstraat.

Ontsluiting langzaam verkeer

Langzaam verkeer kan zich vrij door het gebied verplaatsen. Het deel van de Kromstraat dat afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer is zowel voor voetgangers als voor fietsers toegankelijk. Daarnaast geldt de ingestelde éénrichtingsstructuur op de Kromstraat (tussen de kruispunten met de Nieuwstraat en de Kerkweg), De Achterstraat en de Kerkweg (tussen het kruispunt met de Kromstraat en de splitsing van de Kerkweg in een noordelijke en oostelijke tak) niet voor het langzaam verkeer. De Dorpstraat aan de oostzijde van het plangebied is voorzien van vrijliggende fietspaden. De overige wegen die het gebied ontsluiten voor gemotoriseerd verkeer zijn allen voorzien van fietsstroken.

Ontsluiting openbaar vervoer

Binnen het plangebied is een bushalte aanwezig aan de Dorpstraat, net ten zuiden van de winkelstraat Kromstraat. Vanaf deze halte vertrekken bussen in de richting van Veldhoven/Eindhoven, Veldhoven Koningshof en in de richting van Vessem en Eersel.

Parkeren

In het winkelgebied van Veldhoven-Dorp kan gratis geparkeerd worden. Parkeren aan de Kromstraat (en aangrenzende delen van de Nieuwstraat, Kromstraat en De Plank), Kerkweg en de Rapportstraat is echter wel verbonden aan een maximale parkeerduur van twee uur (blauwe zone). Parkeerterrein 'De Plaatse' is aangewezen voor gratis lang parkeren. Het parkeerterrein aan de zuidzijde van de Sint-Caecilia Kerk is niet openbaar. Parkeerplaatsen op dit terrein worden verhuurd.

Parkeerkencijfers

De regeling in voorliggend bestemmingsplan is mede gebaseerd op de Notitie Parkeerkencijfers van de gemeente Veldhoven van 21 december 2004. In deze notitie worden de kencijfers uit de CROW-publicatie 'Parkeerkencijfers - basis voor parkeernormering' (CROW juni 2003) als uitgangspunt gehanteerd voor het bepalen van de parkeerplaatsbehoefte binnen de gemeente Veldhoven.

Die kencijfers van het CROW zijn niet ontwikkeld als harde norm, maar als een hulpmiddel voor het berekenen van het aantal benodigde parkeerplaatsen voor woningen en andere functies. De cijfers zijn mede afhankelijk van de stedelijkheidsgraad van de betreffende gemeente, waarbij verschillende klassen worden onderscheiden, variërend van niet stedelijk tot zeer sterk stedelijk.

Veldhoven valt op basis van de kenmerken die daarbij zijn aangegeven in de klasse matig stedelijk. Bij het bepalen van de kencijfers is tevens rekening gehouden met de aanwezigheidspercentages (parkeervraag per functie voor de verschillende periodes van de dag en de week) en met invloeden als gevolg van:

  • bereikbaarheidskenmerken van de locatie;
  • specifieke kenmerken van de functie;
  • mobiliteitskenmerken van de gebruikers/bezoekers van de functie;
  • gemeentelijk parkeerbeleid.

Plaatselijke omstandigheden kunnen aanleiding zijn om van een hogere of lagere parkeerplaatsbehoefte uit te gaan dan blijkt uit de kencijfers. Voor het plangebied van het bestemmingsplan Kromstraat kunnen de parkeerkencijfers van het CROW als norm gehanteerd worden. Voorliggend bestemmingsplan voorziet daarin. Het bevoegd gezag kan te allen tijde, indien de plaatselijke omstandigheden daartoe aanleiding geven, hiervan afwijken.