direct naar inhoud van 4.3 Verkeer
Plan: Zilverbaan, 2e fase Westelijke Ontsluitingsroute
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.011400ZILVERBAAN-0303

4.3 Verkeer

In augustus 2010 heeft ARCADIS een verkeerstoets uitgevoerd in het kader van het onderhavige bestemmingsplan. Hieronder volgen de conclusies van dit onderzoek, voor het volledige rapport wordt verwezen naar bijlage 2 Verkeerstoets Zilverbaan.

Het realiseren van de Zilverbaan is in deze verkeerstoets bekeken als een ontwikkeling passend binnen de totale ontwikkeling van een westelijke ontsluitingsroute langs Veldhoven. Daarbij wordt aangesloten bij de eerder uitgevoerde MER-studie.

De verkeerskundige effecten zijn opnieuw in beeld gebracht, aangezien er kleine wijzigingen in het verkeersnetwerk zijn aangebracht vergeleken met de verkeerstoetsen voor de Verlengde Oersebaan en de Drie Dorpen. Ook bij deze nieuwste verkeersberekeningen geeft de realisatie van de Zilverbaan positieve effecten. Er zijn duidelijke afnamen van verkeerintensiteiten zichtbaar in de kern Oerle en Zandoerle vergeleken met de huidige situatie en de autonome situatie (met gerealiseerde Verlengde Oersebaan).

Voor fietsverkeer wordt een goede en heldere structuur aangeboden langs de Zilverbaan en door de Drie Dorpen.

Qua ontwerp voldoet de vormgeving goed aan de verwachte prognoses. De gemeente heeft extra ruimte in de bermen gereserveerd om de mogelijkheid open te houden om een toekomstige aanpassing binnen het nu gekozen ruimtebeslag mogelijk te maken.

Aandachtspunten zijn Het Groen in Knegsel en de Plank in Veldhoven. Op deze wegen is in het verkeersmodel in de tussenfase en eindfase (na aanleg van de Zilverbaan) een toename van verkeer zichtbaar. De Sondervick is vanuit het Verkeerscirculatieplan (VCP) van Veldhoven een aandachtspunt, maar krijgt geen toename van verkeer te verwerken. De Heerbaan en Kempenbaan worden drukker, maar deze wegen hebben de capaciteit om dit extra verkeer af te wikkelen.

Resumerend ontstaat door het realiseren van de beschreven verkeerstructuur (en bijbehorende verkeerscapaciteit van de verschillende wegen) in relatie tot de I/C waarden en etmaalintensiteiten zowel in de zogenaamde tussenfase als ook in de eindfase (ook zonder aansluiting van de A67) een aanvaardbare situatie.

Het realiseren van een aansluiting van de Zilverbaan en Kempenbaan op de A67 is positief o.a. voor de verkeersafwikkeling in Zandoerle en Knegsel. Aandachtspunt blijft De Plank in Veldhoven. Daarnaast hebben de Zilverbaan en doorgetrokken Kempenbaan ook voldoende capaciteit om een verkeerstoename door de komst van een aansluiting met de N69 af te wikkelen.