direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Habraken 2016, herziening Habraken 1212
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.BP00106-0401

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Op het perceel Habraken 1212 is een gasvulstation gevestigd, dat onder het regime van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) valt. Er is een aanvraag gedaan voor een nieuwe omgevingsvergunning voor milieu, die ziet op alle activiteiten binnen de inrichting en op een vergroting van het bedrijf in oostelijke richting. Uit onderzoek is gebleken dat de plaatsgebonden risicocontour 10-6/jaar deels buiten de inrichtingsgrens ligt. Hoewel dat op grond van het vigerende bestemmingsplan 'Habraken 2016' is toegestaan, sluit het bestemmingsplan op een deel van de gronden waar de contour is geprojecteerd de vestiging van kwetsbare objecten niet uit. Daarmee is sprake van zogenaamde 'geprojecteerd kwetsbare objecten' binnen de PR 10-6/jaar contour, waardoor het Bevi de verlening van een nieuwe omgevingsvergunning voor milieu in de weg staat. Om vergunningverlening mogelijk te maken, is het noodzakelijk om de bouw van kwetsbare objecten binnen de PR 10-6/jaar contour juridisch-planologisch uit te sluiten. Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om hiervoor een regeling te treffen.

In het vigerende bestemmingsplan 'Habraken 2016' is voor de voorheen geldende PR 10-6/jaar contour van het gasvulstation een veiligheidszone ('veiligheidszone - bevi') opgenomen, met een regeling die de bouw van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten uitsluit. Deze regeling volstaat ook voor de nieuwe contour, maar de veiligheidszone die in het huidige bestemmingsplan is opgenomen, is kleiner dan de actuele PR 10-6/jaar contour. Aanpassing van de veiligheidszone is daarom noodzakelijk. Dit bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan 'Habraken 2016', waarin de verbeelding wordt herzien door de veiligheidszone rond het gasvulstation in overeenstemming te brengen met de actuele contour. Aanpassing van de planregels van het bestemmingsplan 'Habraken 2016' is niet nodig, aangezien aan de veiligheidszone reeds een adequate regeling is gekoppeld, die de bouw van kwetsbare (en beperkt kwetsbare) objecten uitsluit. Dit bestemmingsplan beperkt zich daarom tot een partiële herziening van de verbeelding van het vigerende bestemmingsplan. Voor het overige blijven de verbeelding en regels van het bestemmingsplan 'Habraken 2016' ongewijzigd van toepassing.

Deze planherziening heeft geen betrekking op de planregeling voor het gasvulstation op het perceel Habraken 1212, maar uitsluitend op de daaromheen gelegen risicocontour. In het bestemmingsplan 'Habraken 2016' is namelijk reeds geanticipeerd op de vergroting van het bedrijf, zodat de inrichting zelf - ook na vergroting - niet strijdig is met het huidige bestemmingsplan.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Aangezien de verbeelding van het bestemmingsplan 'Habraken 2016' partieel wordt herzien, is het plangebied van deze herziening gelijk aan het plangebied van het bestemmingsplan ‘Habraken 2016'. De aanpassingen op de verbeelding zijn beperkt tot de gronden die binnen de nieuwe PR 10-6/jaar contour van het gasvulstation liggen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0861.BP00106-0401_0001.png"

Begrenzing van het plangebied met in rood het perceel Habraken 1212

1.3 Vigerend bestemmingsplan

Voor het perceel Habraken 1212 en de omringende percelen vigeert het bestemmingsplan 'Habraken 2016', dat op 14 juni 2016 is vastgesteld door de gemeenteraad. De gronden waarop de PR 10-6/jaar contour ligt, zijn in dat bestemmingsplan bestemd als 'Bedrijventerrein'.

Een deel van de risicocontour valt buiten het plangebied van het bestemmingsplan 'Habraken 2016', maar de bestemmingsplannen die voor die gronden gelden (het bestemmingsplan 'Buitengebied 2009' en het bestemmingsplan 'Habraken' uit 2006) sluiten de vestiging van kwetsbare objecten op deze gronden al uit. Herziening van die bestemmingsplannen is daarom niet noodzakelijk. Zodoende beperkt dit bestemmingsplan zich tot een herziening van het bestemmingsplan 'Habraken 2016'.

1.4 Bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan 'Habraken 2016, herziening Habraken 1212' bestaat uit drie delen: een verbeelding, regels en een toelichting. De verbeelding en regels vormen het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. De toelichting bevat de motivatie en verantwoording van de keuzes die in het bestemmingsplan zijn gemaakt.

Hoofdstuk 2 Planbeschrijving

2.1 Activiteiten gasvulstation en resultaten QRA

Het gasvulstation aan de Habraken 1212 is een inrichting waar propaan en butaan worden aangevoerd en opgeslagen en waar gasflessen worden afgevuld. Daarnaast vindt op het terrein de opslag van gasflessen plaats. Het voornemen bestaat om de inrichting in oostelijke richting uit te breiden. Mede vanwege die uitbreidingswens is een nieuwe omgevingsvergunnning voor milieu aangevraagd.

De kwantiatieve risicoanalyse (QRA) waarop de huidige omgevingsvergunning van de inrichting is gebaseerd dateert uit 2006 en volstaat niet meer voor de nieuwe aanvraag. Ten behoeve van de vergunningaanvraag is daarom een nieuwe QRA opgesteld, die als Bijlage 1 bij deze toelichting is opgenomen. In de QRA zijn de bedrijfsactiviteiten gemodelleerd, zijn nieuwe risicocontouren in beeld gebracht en is het groepsrisico berekend. Vanwege veranderingen binnen de inrichting en omdat de berekeningsmethodiek in de tussenliggende periode is gewijzigd, blijkt de PR 10-6/jaar contour van de inrichting groter te zijn dan de contour die is opgenomen in de huidige omgevingsvergunning voor milieu en waarvan is uitgegaan in het bestemmingsplan 'Habraken 2016'. De PR 10-6/jaar contour reikt aan alle zijden tot buiten de (nieuwe) inrichtingsgrens en ligt daardoor ook op gronden die geen deel uitmaken van de inrichting.

afbeelding "i_NL.IMRO.0861.BP00106-0401_0002.png"

Plaatsgebonden risicocontouren rond het gasvulstation, de rode contour is de nieuwe PR 10-6/jaar contour

Aan de noord-, west- en zuidzijde betreft het gronden die in het geldende bestemmingsplan ('Buitengebied 2009' respectievelijk 'Habraken') een agrarische bestemming hebben dan wel zijn bestemd voor verkeer of groen. Binnen deze bestemmingen is de oprichting van kwetsbare objecten niet toegestaan, zodat de ligging van de PR 10-6/jaar contour hier niet op bezwaren stuit. Aan de oostzijde van de nieuwe inrichtingsgrens reikt de contour over het naastgelegen bedrijfsperceel, dat in het bestemmingsplan 'Habraken 2016' is bestemd als 'Bedrijventerrein'. Hoewel die bestemming hoofdzakelijk bedrijfsactiviteiten toestaat, is de oprichting van kwetsbare objecten (bijvoorbeeld niet-zelfstandige kantoren met een bruto vloeroppervlak groter dan 1.500 m2) niet uitgesloten.

Het betreffende bedrijfsperceel is op dit moment onbebouwd en is nog in gemeentelijk eigendom, maar dat is voor de toetsing aan het Bevi niet relevant. Artikel 4 van het Bevi, gelezen in combinatie met artikel 6/7, bepaalt namelijk dat het bevoegd gezag bij de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor milieu de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico van 10-6 jaar in acht moet nemen voor 'al dan niet geprojecteerde' kwetsbare objecten. Voor vergunningverlening is dus niet slechts van belang of zich binnen de PR 10-6/jaar contour van een inrichting kwetsbare objecten bevinden, maar ook of het geldende bestemmingsplan de oprichting van kwetsbare objecten al dan niet uitsluit. Als het bestemmingsplan kwetsbare objecten binnen een geprojecteerde PR 10-6/jaar contour toestaat, kan geen omgevingsvergunning voor milieu worden verleend. Daarvan is in dit geval sprake. Om vergunningverlening mogelijk te maken, dient daarom eerst het bestemmingsplan te worden aangepast, zodat binnen de PR 10-6/jaar contour niet langer kwetsbare objecten mogen worden opgericht.

2.2 Regeling in bestemmingsplan 'Habraken 2016'

Het perceel Habraken 1212 en de percelen ten oosten daarvan zijn in het bestemmingsplan 'Habraken 2016' bestemd als 'Bedrijventerrein'. De gronden met deze bestemming zijn onder meer bestemd voor bedrijven, groothandels, ondergeschikte productiegebonden detailhandel en voor kantoren als onzelfstandig onderdeel van de ter plaatse gevestigde bedrijven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0861.BP00106-0401_0003.png"

Uitsnede bestemmingsplan 'Habraken 2016', de blauwe cirkel is de huidige aanduiding 'veiligheidszone - bevi', de rode lijn is de ligging van de nieuwe PR 10-6/jaar contour

Regeling voor perceel Habraken 1212

Voor het perceel van het gasvulstation, inclusief de gronden waarop uitbreiding van de inrichting is beoogd, zijn de aanduidingen 'risicovolle inrichting' en 'specifieke vorm van bedrijventerrein - detailhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen' opgenomen. Deze aanduidingen zijn opgenomen om de activiteiten van het gasvulstation positief te bestemmen en staan een risicovolle inrichting expliciet toe. Er zijn geen (gebruiks)regels opgenomen die beperkingen stellen aan de ligging van de PR 10-6/jaar contour van de risicovolle inrichting. Uitbreiding van het gasvulstation en verruiming van de contour zijn dus mogelijk binnen de regels van het geldende bestemmingsplan, zodat in zoverre geen sprake is van strijdigheid met het juridisch-planologisch regime.

Regeling voor kwetsbare objecten

De bestemming 'Bedrijventerrein' kent geen regeling die de oprichting van kwetsbare objecten uitsluit. Kwetsbare objecten zijn volgens het Bevi (en volgens het bestemmingsplan 'Habraken 2016', waarin voor de uitleg van dit begrip wordt verwezen naar het Bevi):

 • a. woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde woningen, woonschepen of woonwagens die worden aangemerkt als beperkt kwetsbaar object;
 • b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:
  • 1. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
  • 2. scholen, of
  • 3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;
 • c. gebouwen waarin waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren:
  • 1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per object, of
  • 2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per winkel, voorzover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd, en
 • d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen;

Het bestemmingsplan 'Habraken 2016' staat in de bestemming 'Bedrijventerrein' onzelfstandige kantoren toe bij bedrijven, waarbij geen regels zijn gegeven voor de maximale vloeroppervlakte. Kantoren met een bruto vloeroppervlak groter dan 1.500 m2, die op grond van het Bevi per definitie moeten worden aangemerkt als kwetsbaar object, zijn dus niet uitgesloten. Ook bedrijfshallen waarin grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig kunnen zijn (de toelichting van het Bevi geeft als richtlijn dat bij gebouwen waar meer dan 50 personen aanwezig zijn, sprake is van 'grote aantallen personen' als bedoeld in het begrip voor kwetsbaar object) zijn niet uitgesloten binnen de bestemming. De bestemming sluit de oprichting van kwetsbare objecten dus niet uit.

In het bestemmingsplan is op een deel van het perceel Habraken 1212 de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' opgenomen. Op grond van artikel 12.5 van de planregels is hier de oprichting van kwetsbare én beperkt kwetsbare objecten uitgesloten. Deze aanduiding is echter gebaseerd op de huidige omgevingsvergunning voor milieu en de daaraan ten grondslag liggende QRA van 2006 en is kleiner dan de huidige contour: de aanduiding ligt volledig binnen het perceel Habraken 1212 en strekt zich niet uit over het naastgelegen perceel.

Geconcludeerd moet worden dat het bestemmingsplan 'Habraken 2016' de oprichting van kwetsbare objecten op het perceel ten oosten van het perceel Habraken 1212 niet uitsluit, waardoor vergunningverlening voor het gasvulstation op grond van het Bevi op dit moment onmogelijk is.

2.3 Aanpassing in herziening

Herziening van de verbeelding

Om de verlening van een nieuwe omgevingsvergunning voor milieu voor het gasvulstation mogelijk te maken, wordt het bestemmingsplan 'Habraken 2016' door middel van dit bestemmingsplan partieel herzien. De verbeelding van het bestemmingsplan 'Habraken 2016' wordt aangepast, doordat op de verbeelding van dit herzieningsplan de actuele PR 10-6/jaar contour van het gasvulstation wordt aangeduid als 'veiligheidszone - bevi'. De veiligheidszone komt hierdoor te liggen over alle gronden die binnen de nieuwe, grotere contour vallen, voor zover die gronden binnen het plangebied van het bestemmingsplan 'Habraken 2016' liggen.

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' geldt artikel 12.5 van het bestemmingsplan 'Habraken 2016'. Dit artikel luid als volgt:

In afwijking van het bepaalde bij de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen mogen ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden opgericht.

Binnen de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' mogen op grond van het bestemmingsplan 'Habraken 2016' dus geen kwetsbare objecten worden opgericht en zijn ook beperkt kwetsbare objecten uitgesloten. Door de herziening van de verbeelding wordt deze regeling van toepassing op alle gronden binnen de nieuwe, grotere, PR 10-6/jaar contour van het gasvulstation. Aanpassing van artikel 12.5 is niet nodig: het volstaat om de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' te vergroten. Daarom beperkt dit bestemmingsplan zich tot een herziening van de verbeelding van het bestemmingsplan 'Habraken 2016' en worden de regels niet herzien: die blijven onverkort van toepassing. Hierdoor wordt de strijdigheid met het Bevi opgeheven en kan de omgevingsvergunning voor milieu voor het gasvulstation worden verleend.

Bedrijfsgebouwen moeten op grond van het Bevi (en op grond van het begrip in het bestemmingsplan 'Habraken 2016') per definitie worden aangemerkt als beperkt kwetsbare objecten, tenzij ze als kwetsbaar object moeten worden aangemerkt (Bevi, artikel 1, onder b, onder g). Doordat ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' een verbod geldt op het realiseren van kwetsbare én beperkt kwetsbare objecten, kunnen hier in de praktijk geen bedrijfsgebouwen worden gerealiseerd. De gronden binnen de veiligheidszone kunnen wel worden gebruikt als buitenterrein, bijvoorbeeld voor opslag of als parkeer- en manoeuvreerruimte.

Afweging belangen van derden

Door de herziening van het bestemmingsplan 'Habraken 2016' gaat op een deel van het bedrijfsperceel ten oosten van het perceel Habraken 1212 een beperking gelden voor de oprichting van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Die beperking is in het huidige bestemmingsplan niet opgenomen. Daarom is afgewogen of deze planregeling leidt tot een (onaanvaardbare) aantasting van de belangen van derden. Daarvan is in dit geval om de volgende redenen geen sprake:

 • Hoewel door de herziening van het bestemmingsplan de oprichting van bedrijfsgebouwen binnen de veiligheidszone onmogelijk wordt, kunnen de gronden wel worden benut als buitenruimte bij een bedrijf. Het nog uit te geven perceel aan de oostzijde van Habraken 1212 heeft een oppervlakte van circa 3.550 m2, waarvan circa 350 m2 (zo'n 10%) binnen de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' ligt. Het perceel is circa 47 meter breed en de veiligheidszone reikt tot circa 10,5 meter van de westelijke perceelsgrens. Op het bedrijfsperceel resteren daardoor nog ruim voldoende mogelijkheden voor de oprichting van bebouwing. Door de bedrijfsbebouwing slim te situeren, bijvoorbeeld zover mogelijk aan de oostzijde van het perceel, en de gronden binnen de veiligheidszone te benutten als buitenruimte bij het bedrijf, blijft gebruik van het perceel voor een regulier bedrijf goed mogelijk.
 • Het perceel is op dit moment nog in gemeentelijk eigendom. Het perceel is nog niet uitgegeven en er is geen sprake van (concrete) initiatieven voor de oprichting van bebouwing. Een ondernemer die interesse heeft in het perceel, wordt voorafgaand aan de koop op de hoogte gebracht van de beperking die geldt op (een deel van) het perceel en kan op dat moment afwegen of dat reden is om van de koop van het perceel af te zien.

Hoofdstuk 3 Juridische planopzet

3.1 Plansystematiek

Dit bestemmingsplan is een partiële herziening van het bestemmingsplan 'Habraken 2016', zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 14 juni 2016. De verbeelding van het bestemmingsplan 'Habraken 2016' wordt op onderdelen aangepast, maar blijft voor het overige ongewijzigd van toepassing. In de regels van het bestemmingsplan 'Habraken 2016' hoeven geen aanpassingen te worden gedaan, zodat die in hun geheel ongewijzigd van toepassing blijven.

Voor het opstellen van een partiële herziening zijn geen standaarden of modelafspraken voorhanden. Hierna wordt aangegeven hoe (de herziening van) de verbeelding en regels zijn vormgegeven.

3.2 Herziening van de verbeelding

Aangezien dit herzieningsplan betrekking heeft op een herziening van het bestemmingsplan 'Habraken 2016' is het plangebied van deze herziening gelijk aan het plangebied van het vigerende bestemmingsplan.

Binnen de plangrens zijn niet alle gronden voorzien van bestemmingen en aanduidingen, maar is uitsluitend de actuele PR 10-6/jaar contour van het gasvulstation ingetekend als 'veiligheidszone - bevi'. De bestemmingen en de overige aanduidingen die gelden voor de gronden ter plaatse van deze aanduiding blijven op grond van het toepassingsbereik zoals opgenomen in de regels (zie paragraaf 3.3) ongewijzigd van toepassing. Het is daarom niet nodig om deze bestemmingen en aanduidingen opnieuw in te tekenenen. Hetzelfde geldt voor de bestemmingen van de overige gronden binnen het plangebied, waar in het geheel geen aanpassingen aan de verbeelding van het bestemmingsplan 'Habraken 2016' nodig zijn. Op grond van de toepassingsverklaring blijft op deze gronden het bestemmingsplan 'Habraken 2016' ongewijzigd van toepassing.

3.3 Systematiek van de regels

De regels van dit bestemmingsplan zijn onderverdeeld in twee hoofdstukken.

Hoofdstuk 1 – Inleidende regels

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels en bestaat uit twee artikelen:

 • Artikel 1 bevat de begripsbepalingen die van belang zijn voor het herzieningsplan. In dit artikel zijn slechts begripsbepalingen opgenomen voor ‘plan’ en ‘bestemmingsplan’. De overige begripsbepalingen die van belang zijn voor de interpretatie van de planregels (waaronder begrippen voor 'kwetsbaar object' en 'beperkt kwetsbaar object') zijn al opgenomen in het bestemmingsplan 'Habraken 2016' en hoeven dus niet opnieuw te worden opgenomen.
 • Artikel 2 betreft het toepassingsbereik. In dit artikel is aangegeven dat de verbeelding van het bestemmingsplan 'Habraken 2016' wordt herzien zoals aangegeven op de verbeelding van het herzieningsplan en dat de verbeelding voor het overige ongewijzigd van toepassing blijft. In het toepassingsbereik is daarnaast aangegeven dat de regels van het bestemmingsplan 'Habraken 2016' in hun geheel ongewijzigd van toepassing blijven.


Hoofdstuk 2 – Overgangs- en slotregels

Hoofdstuk 2 betreft de overgangs- en slotregels en bevat twee artikelen:

 • Artikel 3 bevat het overgangsrecht. In dit bestemmingsplan is het overgangsrecht opgenomen, zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening.
 • Artikel 4 bevat de slotregel. In dit artikel is aangegeven onder welke naam de regels van dit bestemmingsplan kunnen worden aangehaald.

Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid

4.1 Financiële uitvoerbaarheid

Dit bestemmingsplan is een partiële herziening van het bestemmingsplan 'Habraken 2016'. Het bestemmingsplan staat geen nieuwe ontwikkelingen toe, maar regelt slechts dat binnen de PR 10-6/jaar contour van het gasvulstation aan de Habraken 1212 geen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten mogen worden opgericht. Omdat het bestemmingsplan niet voorziet in nieuwe ontwikkelingen, is het opstellen van een exploitatieplan of het afsluiten van overeenkomsten met ontwikkelende partijen niet aan de orde. Het bestemmingsplan is financieel uitvoerbaar.

4.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

4.2.1 Vooroverleg

Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bepaalt dat burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg plegen met het bestuur van het bij het plan betrokken waterschap. Waar nodig plegen zij tevens overleg met besturen van andere gemeenten, met de provincie, de inspecteur voor de ruimtelijke ordening en met eventuele andere diensten van Rijk en provincie die belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn.


Provinciale Staten hebben de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid vastgelegd in de Structuurvisie ruimtelijke ordening en de te beschermen provinciale ruimtelijke belangen in de Verordening ruimte Noord-Brabant. In het kader van het wettelijk vooroverleg is gebruik gemaakt van het e-formulier van de provincie. Hierin is ingevuld dat er sprake is van een bestaand stedelijk gebied, waarbij geen aanduidingen van toepassing zijn. De provincie heeft zich beperkt tot de vraag hoe het bestemmingsplan zich verhoudt tot de provinciale belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijk beleid relevant zijn. Het ingevulde e-formulier over de in het concept-ontwerpbestemmingsplan betrokken ruimtelijke aspecten geeft de provincie geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Het wettelijk vooroverleg kan daarmee als afgerond worden beschouwd.


De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft laten weten dat, wanneer er met een bestemmingsplan geen nationaal belang gemoeid is, er geen vooroverleg gevoerd hoeft te worden. In dit geval is er geen sprake van een nationaal belang en is vooroverleg met de Inspectie dus niet noodzakelijk.

Het concept-ontwerpbestemmingsplan 'Habraken 2016, herziening Habraken 1212' is op 10 april 2018 toegezonden aan Waterschap de Dommel, de Gasunie, de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en het Ministerie van Defensie. Het waterschap, de veiligheidsregio en het Ministerie van Defensie hebben een reactie gegeven en geven aan geen inhoudelijke bezwaren tegen het plan te hebben.

4.2.2 Vaststelling

Conform het gestelde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening is het ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Het plan heeft van 17 augustus 2018 tot en met 27 september 2018 ter inzage gelegen, wat gepubliceerd is in de Staatscourant van woensdag 15 augustus 2018. Naast de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan in het gemeentehuis was het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan 'Habraken 2016, herziening Habraken 1212' is op 18 december 2018 vastgesteld door de gemeenteraad.