Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Veldhoven-Noord, eerste herziening
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.BP00033-0501

Regels

 
Op het plan zijn van toepassing de regels en verbeelding welke deel uitmaken van het bestemmingsplan “Veldhoven-Noord”, te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0861.201100VHOVENNOORD-0403 met dien verstande dat die regels en verbeelding op onderstaande onderdelen worden aangepast.
Met dit bestemmingsplan worden uitsluitend de gronden van het  bestemmingsplan “Veldhoven-Noord” herzien, voor zover hierop niet inmiddels andere bestemmingsplannen van toepassing zijn geworden.
 
1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
 
1.1 plan:
het bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord, eerste herziening’ met identificatienummer NL.IMRO.0861.BP00033-0501 van de gemeente Veldhoven.
 
1.2 bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0861.BP00033-0501 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen).
 
Artikel 2 Toepassingsbereik
 
Op het plan zijn van toepassing de regels en verbeelding welke deel uitmaken van het bestemmingsplan “Veldhoven-Noord”, te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0861.201100VHOVENNOORD-0403
 
met dien verstande dat die regels en verbeelding op onderstaande onderdelen worden aangepast. Voor het overige blijven de regels van het bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord’ onverminderd van toepassing.
 
2 Bestemmingsregels
Artikel 3 herziening van de regels
 
Artikel 1 (begrippen)
van de regels van het bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord’ wordt als volgt gewijzigd:
 
1.29 bijgebouw
Het bepaalde in 1.29 wordt vervangen door het volgende:
 
1.29 bijgebouw:
Een aanbouw, uitbouw, aangebouwd of vrijstaand gebouw dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw
 
 
Artikel 17 Wonen - 1
van de regels van het bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord’ wordt als volgt gewijzigd:
 
17.2.2 Hoofdgebouw
  
Sub a. wordt vervangen door:
 1. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de voorste bouwgrens geplaatst te worden of binnen 2 meter daarachter, waarbij in ieder geval één zijgevel van de woning is gelegen in de zijdelingse perceelsgrens;
 
Achter het sub h. bepaalde wordt toegevoegd:
 1. Voor zover de bestaande goot- en/of nokhoogte afwijkt van de maatvoering in de aanduiding, geldt de bestaande goot- en/ of nokhoogte als de toegestane  maximale hoogte.
Invoegen artikel 17.4.5  Afwijkende maatvoering goot- en bouwhoogte
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 17.2.2. sub b,c en d om toe te staan dat een andere goot en/of nokhoogte wordt gerealiseerd.
 
 
Artikel 18 Wonen - 4
van de regels van het bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord’ wordt als volgt gewijzigd:
 
18.2.1  Algemene regels met betrekking tot het bouwvlak en de aanduiding ‘bijgebouwen’
 
Het bepaalde in 18.2.1 sub e: “minimaal 2 meter achter de voorgevellijn” wordt vervangen door “minimaal 8 meter achter de voorgevellijn”
 
Vernummering van  18.2.1. sub f, g, h en i  in:  g, h, i en j.
 
Invoeging van 18.2.1 sub f met het volgende:
Voor zover de bestaande afstand als bedoeld  in sub e kleiner is, geldt de bestaande afstand als minimum afstand.
 
Het bepaalde in 18.2.1 sub h wordt vervangen door het volgende:
Voor zover de bestaande gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen, carports en overkappingen meer dan het maximum in sub g bedraagt, geldt deze bestaande oppervlakte als maximum.
 
18.2.2 Hoofdgebouw
 
Sub a. wordt vervangen door:
 1. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de voorste bouwgrens geplaatst te worden of binnen 2 meter daarachter;
 
Achter het sub i. bepaalde wordt toegevoegd:
 1. Voor zover de bestaande goot- en/of nokhoogte afwijkt van de maatvoering in de aanduiding, geldt de bestaande goot- en/ of nokhoogte als de toegestane  maximale hoogte.
Invoegen artikel 18.4.5  Afwijkende maatvoering goot- en bouwhoogte
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 18.2.2. sub b,c, d en e om toe te staan dat een andere goot en/of nokhoogte wordt gerealiseerd.
 
 
Artikel 19 Wonen - 5
van de regels van het bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord’ wordt als volgt gewijzigd:
 
19.2.2 Hoofdgebouw
 
Sub a. wordt vervangen door:
 1. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de voorste bouwgrens geplaatst te worden of binnen 2 meter daarachter;
 
Achter het sub f. bepaalde wordt toegevoegd:
 1. Voor zover de bestaande goot- en/of nokhoogte afwijkt van de maatvoering in de aanduiding, geldt de bestaande goot- en/ of nokhoogte als de toegestane  maximale hoogte.
Invoegen artikel 19.4.5  Afwijkende maatvoering goot- en bouwhoogte
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 19.2.2. sub b,c en d om toe te staan dat een andere goot en/of nokhoogte wordt gerealiseerd.
 
 
Artikel 20 Wonen - 6
van de regels van het bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord’ wordt als volgt gewijzigd:
 
20.2.1 Gebouwen
Achter het sub j. bepaalde wordt toegevoegd:
 1. Voor zover de bestaande goot- en/of nokhoogte afwijkt van de maatvoering in de aanduiding, geldt de bestaande goot- en/ of nokhoogte als de toegestane  maximale hoogte.
Invoegen artikel 20.4.3  Afwijkende maatvoering goot- en bouwhoogte
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 20.2.1. sub e,f en g om toe te staan dat een andere goot en/of nokhoogte wordt gerealiseerd.
 
 
Artikel 21       Wonen-7
van de regels van het bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord,’ wordt als volgt gewijzigd:
 
21.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 
Gehele bepaling te vervangen door:
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 1. voor erfafscheidingen geldt:
  1. in en vóór de voorgevellijn  zijn erfafscheidingen  toegestaan met een bouwhoogte van ten hoogste 1 meter.
  2. achter  (het verlengde van) de voorgevellijn zijn erfafscheidingen toegestaan met een bouwhoogte van  ten hoogste 2 meter.
 
Artikel 22 Wonen - 8
van de regels van het bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord’ wordt als volgt gewijzigd:
 
22.2.2 Hoofdgebouw
 
Sub a. wordt vervangen door:
 1. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de voorste bouwgrens geplaatst te worden of binnen 2 meter daarachter;
Achter het sub h. bepaalde wordt toegevoegd:
 1. Voor zover de bestaande goot- en/of nokhoogte afwijkt van de maatvoering in de aanduiding, geldt de bestaande goot- en/ of nokhoogte als de toegestane  maximale hoogte.
Invoegen artikel 22.4.5  Afwijkende maatvoering goot- en bouwhoogte
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 22.2.2. sub b,c en d om toe te staan dat een andere goot en/of nokhoogte wordt gerealiseerd.
 
 
Artikel 23 Wonen - 9
van de regels van het bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord’ wordt als volgt gewijzigd:
 
23.2.1  Algemene regels met betrekking tot het bouwvlak en de aanduiding ‘bijgebouwen’
 
Toevoegen in het bepaalde onder 23.2.1 sub e, na “gesitueerd”: “Deze afstand is bij vrijstaande woningen 8 meter”
 
Vernummering van  23.2.1. sub f, g, h en i  in:  g, h, i en j.
 
Invoeging van 23.2.1 sub f met het volgende:
Voor zover de bestaande afstand als bedoeld  in sub e kleiner is, geldt de bestaande afstand als minimum afstand.
 
Het bepaalde in 23.2.1 sub h wordt vervangen door het volgende:
Voor zover de bestaande gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen, carports en overkappingen meer dan het maximum in sub g bedraagt, geldt deze bestaande oppervlakte als maximum.
 
23.2.2 Hoofdgebouw
 
Sub a. wordt vervangen door:
 1. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de voorste bouwgrens geplaatst te worden of binnen 2 meter daarachter;
Het onder sub g bepaalde  komt te vervallen. Dit artikel komt te luiden:
 1. Voor zover de bestaande goot- en/of nokhoogte afwijkt van de maatvoering in de aanduiding, geldt de bestaande goot- en/ of nokhoogte als de toegestane  maximale hoogte.
23.2.3 Bijgebouwen
De bepaling wordt vervangen door:
 1. de oppervlakte van een vrijstaand bijgebouw mag ten hoogste 75 m2 bedragen;
 2. de bouwhoogte van een bijgebouw mag niet meer bedragen dan 4.50 meter;
 3. de goothoogte van en bijgebouw mag niet meer bedragen dan 3.20 meter;
 4. de dakhelling mag niet meer bedragen dan 60°.
Invoegen artikel 23.4.5  Afwijkende maatvoering goot- en bouwhoogte
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 23.2.2. sub b en c om toe te staan dat een andere goot en/of nokhoogte wordt gerealiseerd.
 
 
Artikel 24 Woongebied
van de regels van het bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord’ wordt als volgt gewijzigd:
 
24.2.2 Hoofdgebouw
 
Sub c. wordt vervangen door:
 1. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de voorste bouwgrens geplaatst te worden of binnen 2 meter daarachter;
Achter het sub g. bepaalde wordt toegevoegd:
 1. Voor zover de bestaande goot- en/of nokhoogte afwijkt van de maatvoering in de aanduiding, geldt de bestaande goot- en/ of nokhoogte als de toegestane  maximale hoogte.
Invoegen artikel 24.4.5  Afwijkende maatvoering goot- en bouwhoogte
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 24.2.2. sub d om toe te staan dat een andere goot en/of nokhoogte wordt gerealiseerd.
 
24.2.3   Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
 
Artikel  24.2.3 wordt vervangen door het volgende:
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende regels:
 1. de afstand van een bijgebouw tot de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet minder bedragen dan:
  1. 8 meter bij vrijstaande woningen;
  2. 4 meter bij ‘twee-onder-een kapwoningen’ en geschakelde woningen;
  3. 2 meter bij aaneengebouwde woningen;
 2. de oppervlakte van een vrijstaand bijgebouw mag ten hoogste 75 m2 bedragen;
 3. de bouwhoogte van een bijgebouw mag niet meer bedragen dan 4,50 meter;
 4. de goothoogte van een bijgebouw mag niet meer bedragen dan 3,20 meter;
 5. de dakhelling mag niet meer bedragen dan 60°.
 
3 Overgangs- en slotregels
Artikel 4 Slotregel
 
Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord, eerste herziening’.