gemeente: Veldhoven   status: Ontwerp
plannaam: Meerveldhoven, herziening Provincialeweg 52-54   datum: 28-06-2010
 

Artikel 3 Gemengd

 

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor:

    1. ter plaatse van de aanduidingen ‘kantoor’, ‘maatschappelijk’ en ‘bedrijf’: uitsluitend kantoren, maatschappelijke voorzieningen en bedrijven zoals opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten;

    2. ter plaatse van de aanduiding ‘parkeergarage’: tevens voor een parkeergarage;

    3. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, laad- en losruimte, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en water;

  3.2 Bouwregels

  Voor het bouwen gelden de volgende regels:

    1. op deze gronden zijn uitsluitend toegestaan gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde die ten dienste staan van de bestemming.

   

  3.2.1 Gebouwen-algemeen

  Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

    1. voor het bouwen van gebouwen gelden de in de tabel bouwregels en afwijkend gebruik voor Gemengd (bijlage 1) opgenomen regels;

    2. gebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;

    3. de gronden binnen een bouwvlak mogen geheel worden volgebouwd, tenzij in de tabel bouwregels en afwijkend gebruik voor Gemengd (bijlage 1) een bebouwingspercentage respectievelijk bebouwde oppervlakte is aangegeven; in dat geval geldt dat bebouwingspercentage/die bebouwde oppervlakte als maximaal te bebouwen oppervlakte;

    4. kelders zijn, voor zover geheel onder het maaiveld gesitueerd, overal toegestaan waar gebouwen zijn toegestaan waarbij het bebouwingspercentage mag worden overschreden, met dien verstande dat ingeval kelders gedeeltelijk boven het maaiveld uitsteken het bebouwingspercentage niet mag worden overschreden;

    5. in afwijking van het bepaalde onder a geldt voor gebouwen van openbaar nut, zoals voorzieningen voor de telecommunicatie, water- en energiedistributie, dat de bebouwde oppervlakte niet meer dan 10 m² en de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen.

    6. in afwijking van het bepaalde onder b. kan ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' een parkeergarage worden gebouwd, waarvan de (tweede) parkeerdekhoogte boven het peil maximaal 1.20 meter bedraagt, exclusief ballustrade.

   

  3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

  Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

  bouwwerk, geen gebouw zijnde

  hoogte maximaal

  antenne-installaties, voor zover gelegen achter de gevellijn tevens bebouwingslijn

  15 m

   

  licht- en andere masten

  8 m

  pergola's

  2,7 m

  terreinafscheidingen en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor de gevellijn tevens bebouwingslijn

  1 m

   

  terreinafscheidingen en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, achter de gevellijn tevens bebouwingslijn of wanneer geen gevellijn tevens bebouwingslijn aanwezig is

  2 m

   

  terreinafscheidingen en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor de bebouwingslijn

  2 m

   

  schotelantennes

  zie artikel 3.2.4

  3.2.3 Schotelantennes

  Voor het plaatsen van schotelantennes gelden de volgende regels:

    1. schotelantennes achter de bebouwingslijn mogen een doorsnede hebben van maximaal 2 m en een hoogte van maximaal 5 m;

    2. schotelantennes vóór de bebouwingslijn mogen een doorsnede hebben van maximaal 1 m en mogen enkel aan de (hoofd)voorgevel worden opgericht terwijl de bovenzijde van de schotelantenne niet boven de goothoogte van het bijbehorende gebouw mag uitsteken.

  3.3 Nadere eisen

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen met betrekking tot het realiseren van voldoende parkeergelegenheid conform de gemeentelijke parkeernormen zoals vastgelegd in de gemeentelijke Bouwverordening ten behoeve van de bestemming. De parkeergelegenheid dient in, op of onder het gebouw dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij het gebouw hoort gerealiseerd te worden, waarbij de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 2 x 6 m bij langsparkeren en ten hoogste 2,5 x 5 m in andere gevallen bedraagt, mits in het verlengde van genoemde 5 m nog 6 m extra ruimte aanwezig is; met dien verstande dat:

    1. daardoor de gebruikswaarde van het te bebouwen perceel niet onevenredig wordt geschaad;

    2. geen inbreuk wordt gemaakt op het maximaal te bebouwen oppervlak van de gronden.

  3.4 Ontheffing van de bouwregels

   

  3.4.1 Grotere maatvoering nutsvoorzieningen

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 3.2.1 onder e teneinde ten behoeve van nutsgebouwen een bebouwde oppervlakte van maximaal 15 m² en een bouwhoogte van maximaal 4 m toe te staan, met inachtneming van de volgende regels:

    1. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;

    2. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige architectonische en/of cultuurhistorische waarden;

    3. er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en vormgeving;

    4. de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen.

   

  3.4.2 Afwijkende maatvoering bouwwerken geen gebouwen zijnde

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 3.2.3 voor:

    1. het bouwen van terreinafscheidingen tot een hoogte van maximaal 2 m vóór de gevellijn tevens bebouwingslijn;

    2. het bouwen van antenne-installaties tot een hoogte van maximaal 40 m;

    3. het bouwen van vrijstaande licht- en andere masten en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een grotere hoogte; een en ander met inachtneming van de volgende regels:

     1. tegen deze hoogte bestaan geen bezwaren vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid of in verband met de ontsluiting van percelen;

     2. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken en de belangen van derden worden niet onevenredig geschaad;

     3. er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en vormgeving;

     4. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige architectonische en/of cultuurhistorische waarden.

   

  3.4.3 Schotelantenne met grotere doorsnede

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 3.2.3 voor het plaatsen van schotelantennes met een grotere doorsnede achter de gevellijn tevens bebouwingslijn, met inachtneming van de volgende regels:

    1. de grotere doorsnede is noodzakelijk voor het verzenden of ontvangen van signalen, waarvan de wenselijke verzending/ontvangst niet op een andere wijze mogelijk is;

    2. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken, met name de ongestoorde verzending en ontvangst van signalen, worden niet onevenredig aangetast;

    3. de architectonische en/of cultuurhistorische waarden in de omgeving worden niet onevenredig aangetast;

    4. er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en vormgeving;

    5. de brand-, verkeers- en openbare veiligheid komen niet in gevaar.

  3.5 Specifieke gebruiksregels

   

  3.5.1 Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen het gebruik van de gronden en/of opstallen binnen de bestemming Gemengd ten behoeve van:

    1. een coffeeshop;

    2. een discotheek/bar-dancing;

    3. erotisch getinte horeca;

    4. buitenpandige opslag;

    5. zelfstandige bewoning, voor zover het betreft andere gebouwen;

    6. afhankelijke woonruimte, voor zover het betreft andere gebouwen;

    7. verkoop van motorbrandstoffen.

  3.6 Wijzigingsbevoegdheid

   

  3.6.1 Wijzigen naar andere vorm van Gemengd

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, deze bestemming te wijzigen, met inachtneming van de volgende regels:

    1. het mag uitsluitend gaan om de volgende functieveranderingen:

     1. van kantoren, maatschappelijke voorzieningen of bedrijven naar zakelijke dienstverlening;

    2. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;

    3. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige architectonische en/of cultuurhistorische waarden;

    4. er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en vormgeving;

    5. er vindt geen onevenredige afbreuk van het woon- en leefklimaat plaats;

    6. de parkeerdruk wordt niet onevenredig vergroot;

    7. de regels van dit artikel blijven van toepassing.