direct naar inhoud van Artikel 5 Waterstaat - Waterstaatkundige functie
Plan: Veldhoven-dorp, Spreehof-Priorhof
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.071101SPREEPRIOR-0404

Artikel 5 Waterstaat - Waterstaatkundige functie

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor voorzieningen voor waterberging.

5.2 Bouwregels

Op de gronden als bedoeld in artikel 5.1 zijn uitsluitend toegestaan gebouwen en andere bouwwerken die ten dienste staan van de bestemming met een bouwhoogte van maximaal 2 m.

5.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.2 voor het oprichten van bouwwerken ten behoeve van de op deze gronden liggende andere bestemming(en) mits het belang van de in 5.1genoemde bestemmingen in voldoende mate is gewaarborgd. Dit betekent dat er voldoende waarborgen zijn voor een verantwoorde waterhuishouding binnen het plangebied. Hieromtrent wordt advies ingewonnen bij het betreffende waterschap.

5.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
5.4.1 Omgevingsvergunningsplicht

Het is verboden zonder, of in afwijking van, een omgevingsvergunning van het bevoegde gezag, in verband met de waarborging van een goede waterhuishouding, geen bouwwerken zijnde, werken of werkzaamheden uit te voeren voor zover dit betrekking heeft op het aanleggen en/of vergroten van oppervlakteverhardingen.

5.4.2 Uitzondering

Het onder 5.4.1 vervatte verbod geldt niet indien het werken en/of werkzaamheden betreft, die:

  • a. het normale onderhoud tot doel hebben, met inbegrip van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen;
  • b. reeds uitgevoerd of in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
5.4.3 Verlening

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 5.4.1 wordt niet verleend indien ten aanzien van het werk of de werkzaamheid sprake is van onevenredige afbreuk aan de waarden en/of functies welke het plan beoogt te beschermen, dan wel hieraan door het stellen van voorwaarden niet voldoende tegemoet kan worden gekomen.

5.4.4 Advies waterschap

Alvorens een besluit te nemen omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in 5.4.1 wint het bevoegd gezag advies in bij het betreffende waterschap.