direct naar inhoud van Artikel 5 Bedrijf - Nutsvoorziening
Plan: De Run 2008, herziening I, 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.HERZDERUN2008-0402

Artikel 5 Bedrijf - Nutsvoorziening

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Bedrijf - Nutsvoorziening" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. nutvoorzieningen, zoals transformatorhuisjes, reduceerstations en telefooncentrales;
  • b. paden, in- en uitritten;
  • c. groenvoorzieningen;

een en ander met de bijbehorende voorzieningen.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Op de gronden als bedoeld in artikel 5.1 zijn uitsluitend toegestaan:

  • a. gebouwen van openbaar nut zoals gebouwen voor telecommunicatie, water- en energiedistributie;
  • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming.
5.2.2 Gebouwen

De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 4 m en de bebouwde oppervlakte niet meer dan 15 m², met dien verstande dat bestaande grotere gebouwen van openbaar nut mogen worden gehandhaafd.

5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

Bouwwerk, geen gebouw zijnde   Bouwhoogte maximaal  
Bewegwijzeringen   8 m  
Licht- en andere masten   8 m  
Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   4 m  
5.3 Specifieke gebruiksregels
5.3.1 Strijdig gebruik

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval begrepen het gebruiken van gronden of bouwwerken voor:

  • a. opslag-, stort- of bergplaats voor voorwerpen, stoffen, materialen of chemicaliën en soortgelijke producten, behoudens voor zover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond en de opstallen;
  • b. standplaats voor onderkomens.