direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch
Plan: De Run 2008, herziening I, 2010
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.HERZDERUN2008-0402

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Agrarisch" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. agrarisch grondgebruik;
  • b. nutsvoorzieningen;
  • c. groenvoorzieningen;
  • d. paden;
  • e. water, alsmede waterhuishoudkundige voorzieningen;

een en ander met bijbehorende voorzieningen.

3.2 Bouwregels

Op de gronden als bedoeld in artikel 3.1. zijn uitsluitend toegestaan bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming, zoals erfafscheidingen.

3.3 Specifieke gebruiksregels
3.3.1 Strijdig gebruik

Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval begrepen het gebruiken van gronden of bouwwerken voor:

  • a. opslag-, stort- of bergplaats voor voorwerpen, stoffen, materialen of chemicaliĆ«n en soortgelijke producten, behoudens voor zover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond en de opstallen;
  • b. standplaats voor onderkomens.