Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Veldhoven-Noord, partiele herziening Bedrijventerrein
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.BP00020-0301
1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
 
1.1 plan:
 
het bestemmingsplan Veldhoven-Noord, partiële herziening Bedrijventerrein met identificatienummer NL.IMRO.0861.BP00020-0301 van de gemeente Veldhoven.
 
1.2 bestemmingsplan:
 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0861.BP00020-0301 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen).
 
2 Bestemmingsregels
Artikel 2 Bedrijventerrein
 
6.2.1 Algemene regels met betrekking tot het bouwen
 
Het bepaalde in 6.2.1 wordt vervangen door het volgende:
 
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
 1. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 2. het bebouwingspercentage ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' mag niet worden overschreden;
 3. het bouwperceel dient minimaal bebouwd te worden met het bebouwingspercentage ter plaatse van de aanduiding 'minimum bebouwingspercentage terrein';
 4. de oppervlakte van een bouwperceel bedraagt minimaal 350 m² en maximaal 1.500 m², met uitzondering van het verkooppunt voor motorbrandstoffen voor motorvoertuigen, zoals bedoeld onder 6.1, sub b;
 5. het aantal te bouwen bedrijfswoningen mag maximaal het aantal wooneenheden bedragen zoals ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven;
 6. de voorgevel van de bedrijfswoning of het bedrijfsgebouw dient in de gevellijn geplaatst te worden, met uitzondering van:
  1. het bedrijfsgebouw ten behoeve van een bedrijf zoals bedoeld onder 6.1, sub a, ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - achtergevel in gevellijn’;
  2. het bedrijfsgebouw ten behoeve van een bedrijf zoals bedoeld onder 6.1, sub b, ter plaatse van de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg’;
 7. de achtergevel van het bedrijfsgebouw ten behoeve van een bedrijf zoals bedoeld onder 6.1, sub a, dient in de gevellijn geplaatst te worden ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - achtergevel in gevellijn’;
 8. gebouwen ten behoeve van een bedrijf zoals bedoeld onder 6.1, sub b, dienen georiënteerd te zijn op de Oersebaan;
 9. de breedte van gebouwen, met uitzondering van bedrijfswoningen, ter plaatse van de gevellijn bedraagt minimaal 70% van de perceelsbreedte ter hoogte van deze gevellijn, met uitzondering van gebouwen ten behoeve van een bedrijf zoals bedoeld onder 6.1, sub b, ter plaatse van de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg’;
 10. de maximale goothoogte en bouwhoogte van gebouwen mag ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' niet worden overschreden;
 11. de dakhelling van gebouwen dient minimaal en mag maximaal het aantal graden bedragen zoals ter plaatse van de aanduiding 'minimale-maximale dakhelling' is aangegeven;
 12. bijgebouwen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bedrijfswoning dienen minimaal 2 meter achter de voorgevellijn van de bedrijfswoning en het verlengde daarvan te worden gesitueerd (met uitzondering van erkers, carports en erfafscheidingen (zie artikelen 6.2.3, 6.2.4.en 6.2.5);
 13. de totale oppervlakte aan bijgebouwen, carports en overkappingen mag ten hoogste 60% bedragen van het gedeelte van het bouwperceel, waarbij een totale maximale oppervlakte van 150 m2 geldt;
 14. in afwijking van het bepaalde in sub a mogen gebouwen van ondergeschikte aard, zoals ten dienste van een fietsenberging, alleen buiten het bouwvlak worden gebouwd indien deze achter het verlengde van de voorgevel worden gerealiseerd met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 10 m2 per bouwperceel;
 15. kelders zijn toegestaan overal waar gebouwen zijn toegestaan.
3 Overgangs- en slotregels
Artikel 3 Slotregel
 
Artikel 3.1 Slotregel
 
Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord, partiële herziening Bedrijventerrein’.
 
Artikel 3.2 Toepassingsbereik
 
Voor het overige blijven de regels van het bestemmingsplan ‘Veldhoven-Noord’ onverminderd van toepassing.