direct naar inhoud van 5.3 Geluid
Plan: Kemphaan
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303

5.3 Geluid

5.3.1 Wet geluidhinder

Ten aanzien van geluid zijn de regels uit de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. De Wgh voorziet rond (gezoneerde) industrieterreinen, langs wegen en langs spoorwegen in zones en bevat tevens geluidsnormen en richtlijnen met betrekking tot de toelaatbare geluidsniveaus van de voorgenoemde geluidsbronnen. Indien een bestemmingsplan een geluidsgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone van een bestaande geluidsbron, of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt, dient volgens de Wgh een akoestisch onderzoek plaats te vinden bij het voorbereiden van de vaststelling van het bestemmingsplan.

Op 1 juli 2012 heeft een aanpassing van de Wet geluidhinder plaatsgevonden. Onder de noemer van SWUNG (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid) zijn voor de rijksinfrastructuur (hoofd(spoor)wegen) geluidproductieplafonds ingevoerd. Er gelden plafondwaarden die het geluid op vastgestelde referentiepunten langs de weg of het spoor niet mag overschrijden. Het wettelijk kader voor SWUNG is vastgelegd in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer. Daarop blijven voor de beoordeling van geluidhinder vooralsnog de regels van de Wet geluidhinder van toepassing. Ook op decentraal beheerde wegen en spoorwegen blijft de Wet geluidhinder van toepassing. Deze onderwerpen zullen onderdeel uitmaken van de volgende stap in de herziening van de geluidregelgeving.

5.3.2 Wegverkeerslawaai

De systematiek van de zonering Wet geluidhinder voor wegverkeer houdt in dat langs een (toekomstige) verkeersweg een planologisch aandachtsgebied (de zone) ligt waarbinnen in een aantal situaties bescherming wordt geboden aan geluidsgevoelige bestemmingen. Deze bescherming geldt in de volgende situaties:

  • via een ruimtelijk besluit (bestemmingsplan/projectbesluit) de aanleg van een weg mogelijk maken;
  • via een ruimtelijk besluit (bestemmingsplan/projectbesluit) een geluidsgevoelige bestemming in de zone realiseren;
  • de reconstructie/wijziging van een bestaande weg (al dan niet in combinatie met een ruimtelijk besluit).

In bovenstaande situaties gelden voor woningen en andere geluidsgevoelige objecten in de zone een beschermingsniveau van 48 dB, dit is de voorkeursgrenswaarde. Door middel van een "hogere waarde procedure" kan door het bevoegd gezag een hogere geluidsbelasting (hogere waarde) worden toegestaan. Deze verhoging is mogelijk tot een maximaal toelaatbare (grens)waarde. De hoogte van deze maximaal toelaatbare (grens)waarde is afhankelijk van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de ligging van de geluidsgevoelige bestemming in binnenstedelijk of buitenstedelijk gebied.

De geluidsimmissie van een verkeersweg is afhankelijk van het aantal rijstroken en ook van de aard van de omgeving. Daarom heeft een geluidszone langs een weg niet één standaardbreedte. De omvang van de zone voor de verschillende situaties is in de Wgh aangegeven.

Het plangebied grenst aan de Hertgang. Dit is een weg met één of twee rijstroken met een maximaal toegestane snelheid van 50 km/uur. Voor dergelijke wegen geldt een geluidzone in het kader van de Wet geluidhinder. Binnen deze zones dient bij de ontwikkeling van een geluidgevoelig object onderzoek te worden gedaan naar de geluidbelasting ter plaatse van het object.

In het kader van wegverkeerslawaai is ten behoeve van de realisatie van de woningen een gemeentelijke ontheffingsprocedure vereist. Deze wordt gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure gevoerd.

5.3.3 Industrielawaai

afbeelding "i_NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303_0009.png"

Zonering industrieterrein vliegbasis Eindhoven

Ten noorden van het plangebied is het bedrijventerrein Flightforum gelegen. Dit industrieterrein is echter geen gezoneerd industrieterrein als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder. Ingevolge de Wet geluidhinder moeten woningen als geluidgevoelige bestemmingen worden beschouwd, waarvoor een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) van toepassing is. Voor dienstwoningen bij bedrijven gelden soepelere normen om te bouwen binnen de geluidscontour van 50 dB(A) dan bij woningbouw sec. Via de milieuvergunning wordt geregeld dat de bedrijven geen overlast naar deze woningen mag veroorzaken.

Op grotere afstand van het plangebied is het gezoneerde bedrijventerrein 'vliegbasis Eindhoven' gelegen. Het plangebied zelf is buiten de betreffende geluidscontour gelegen. Met betrekking tot industrielawaai zijn er derhalve geen belemmeringen.

5.3.4 Luchthavenlawaai

Barro

Op grond van het Barro worden voor militaire luchtvaartterreinen de op grond van de Luchtvaartwet en de Wet geluidhinder vastgestelde geluidzones en de beperkingen in acht genomen.

Ingevolge de luchtvaartwetgeving gelden als gevolg van vliegbewegingen geluidscontouren rondom luchthavens. Het luchtvaartterrein Eindhoven is een militair luchtvaartterrein met medegebruik door de burgerluchtvaart. Onder (het inmiddels vervallen) artikel 25a van de Luchtvaartwet dient in de aanwijzing van het luchtvaartterrein de geluidszonering te worden vastgesteld. De vaststelling van een geluidszone doelt niet alleen op het beperken van geluidsoverlast als gevolg van het gebruik van het luchtvaartterrein, maar ziet ook op beperkingen ten aanzien van te realiseren of bestaande bestemmingen (geluidsgevoelige gebouwen) binnen de betreffende zone. Met het aanwijzingsbesluit uit 2007 was de 35 Ke-geluidszone rond dit luchtvaartterrein vastgelegd als grens van de geluidsbelasting van het gezamenlijke militaire en civiele verkeer. Deze geluidszone is echter op 5 augustus 2009 vervangen door een tijdelijke geluidszone na gedeeltelijke vernietiging van het aanwijzingsbesluit.

Tijdelijke geluidszone

Op 5 augustus 2009 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) de geluidszone (bijlage I) die in het aanwijzingsbesluit is vastgelegd vernietigd. De ABRvS oordeelde dat het aanwijzingsbesluit, voor zover het de vaststelling van de geluidszone betreft, niet berustte op een deugdelijke motivering. Vanwege de gedeeltelijke vernietiging van het aanwijzingsbesluit zou een situatie ontstaan waarin in het geheel geen geluidszone voor het luchtvaartterrein Eindhoven zou gelden. Om deze ongewenste situatie te voorkomen, heeft de ABRvS middels een voorlopige voorziening op basis van nieuwe berekeningen een geluidszone vastgesteld. Op deze manier blijven de beperkingen met betrekking tot het gebruik van het luchtvaartterrein gelden. De geluidszone zoals vastgesteld door de ABRvS is te vinden in onderstaande figuur. Zolang geen nieuw aanwijzingsbesluit tot stand komt, vormt deze zone het kader voor de geluidsbelasting.

Vanwege de onlosmakelijke samenhang tussen het Besluit over de planologische doorwerking van het aanwijzingsbesluit en het aanwijzingsbesluit zelf heeft de ABRvS eerstgenoemd Besluit volledig vernietigd. Als gevolg van deze vernietiging is de verplichting weggevallen om de geluidszone planologisch vast te leggen. In bestemmingsplannen dient rekening te worden gehouden met de beperkingen die voortvloeien uit de geluidszone die op dit moment geldt voor luchtvaartterrein Eindhoven. Om deze reden worden geluidsgevoelige functies in deze zone expliciet uitgesloten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303_0010.png"

35 ke-contour vliegbasis Eindhoven

Het plangebied is niet gelegen binnen de 35 Ke-contour die behoort bij de geluidszone zoals deze op 5 augustus 2009 door de ABRvS middels een voorlopige voorziening is vastgesteld. In dat kader staat het aspect luchtvaartlawaai de uitvoering van dit bestemmingsplan niet in de weg.