direct naar inhoud van 5.13 Archeologie en cultuurhistorie
Plan: Kemphaan
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.201201KEMPHAAN-0303

5.13 Archeologie en cultuurhistorie

5.13.1 Archeologie

In 1992 is het Verdrag van Malta door de landen van de Europese Unie, waaronder Nederland, ondertekend. Dit verdrag verplicht de Europese overheden tot het beschermen van archeologisch erfgoed. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat archeologische waarden in situ (ter plekke) bewaard moeten blijven. Er dient te worden nagestreefd de waarden op de locatie te behouden. Als dit niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld bij bouwplannen, dan moeten de waarden worden opgegraven en ex situ (elders) worden bewaard. Het Verdrag van Malta is via de Wet op de archeologische monumentenzorg doorvertaald in met name de Monumentenwet 1988, welke aangeeft dat de gemeente bevoegd gezag is op het gebied van cultuurhistorie en archeologie.

In de Nota Archeologische Monumentenzorg Veldhoven is het gemeentelijk archeologiebeleid opgenomen. In deze nota worden beleidsregels en wensen ten aanzien van de omgang met het archeologisch erfgoed geformuleerd en maakt de gemeente duidelijk hoe waardevol het archeologisch erfgoed voor de identiteit van het Veldhoven is.

In de nota onder andere besproken op welke wijze het archeologietraject structureel in het ruimtelijke-ordenings- en vergunningsverleningsproces kan worden ingebed, welke relatie de gemeente met betrekking tot de archeologie heeft met de provincie en het Rijk en hoe er om gegaan dient te worden met terreinen van hoge en zeer hoge archeologische waarden of verwachtingen.

Het plangebied is op de archeologische beleidskaart aangeduid als 'Bebouwing/ Infrastructuur'. Deze gebieden hebben een lage archeologische verwachting wegens (sub)recente grootschalige verstoringen van de bodem. Bij de ontwikkeling van plangebieden groter dan 10.000 m2 dient er minimaal een bureauonderzoek conform de KNA te worden uitgevoerd. Het bureauonderzoek kan worden aangevuld met controlerende boringen naar de bodemopbouw van het plangebied.

Gezien de ligging van het plangebied in een zone zonder archeologische verwachting is geen nader archeologisch onderzoek nodig. De locatie Kemphaan wordt, voor wat betreft archeologie, vrijgegeven.

Het selectiebesluit archeologie is als Bijlage 2 bij deze toelichting opgenomen.

5.13.2 Cultuurhistorie

Op de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant is de ten zuiden van het plangebied gelegen Heikantsebaan aangeduid als historisch geografische lijn. Met de realisatie van het planvoornemen wordt deze echter niet aangetast. In de directe omgeving van het plangebied zijn verder geen monumentale panden aanwezig. Daarmee staat vast dat cultuurhistorische waarden niet in het geding komen met uitvoering van het planvoornemen.