Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

9 Juridisch bestuurlijke aspecten

Voor de regels en de verbeelding is gebruik gemaakt van de Veldhovense standaard, die aansluit bij de systematiek van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008.
 
De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de verbeelding. Samen geeft dit de regels voor gebruik van bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna omschreven.
 
Begrippen
Voor een aantal specifieke ruimtelijke en/of juridische begrippen is een verklaring opgenomen.
 
Wijze van meten
In dit artikel wordt uitgelegd op welke wijze gemeten wordt.
    
Groen
Deze bestemming is opgenomen voor de aanwezige en te ontwikkelen groenvoorzieningen. Hier mogen ook speel- en sportvoorzieningen worden opgericht. Het is niet toegestaan om binnen de bestemming Groen gebouwen op te richten. De ontsluiting voor laden en lossen / bijzonder leerlingenvervoer heeft een functieaanduiding op de kaart gekregen.
   
Maatschappelijk
Deze bestemming geldt voor het gebouw en de bijbehorende terreinen van de MFA. Ook hier zijn speel- en sportvoorzieningen eveneens toegestaan. Gebouwen mogen alleen binnen het bouwvlak worden opgericht, met uitzondering van gebouwen van ondergeschikte aard, zoals een fietsenberging. 
 
Op de verbeelding is de maatvoering van het hoofdgebouw opgenomen met betrekking tot de maximale goot- en bouwhoogte en de minimale dakhelling, Hierbij is ernaar gestreefd om de "rand" van het gebouw, die het dichts bij de omliggende woningen ligt, lager te laten zijn dan het noordwestelijke deel.
   
Verkeer - Verblijfsgebied
Deze bestemming is opgenomen voor de reeds aanwezige wegen straten, inclusief voet- en fietspaden en bermen. Het parkeerterrein heeft een specifieke aanduiding gekregen. 
 
Waarde - archeologie
Gronden waarvoor een hoge archeologische verwachtingswaarde geldt hebben de dubbel bestemming Waarde - archeologie gekregen. Hiermee wordt voorkomen dat archeologische vindtplaatsen verstoord worden. Ingrepen in de bodem kunnen niet eerder plaatsvinden dan dat er onderzoek is verricht.
 
Algemene regels
De algemene regels gelden voor alle bestemmingen. Het gaat onder meer om de anti-dubbeltelbepaling, bouw- , afwijkings- en gebruiksregels.
 
Overgangs- en slotregels
Deze regels omvatten het overgangsrecht voor bouwwerken en gebruik en de titel van het bestemmingsplan.