Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

8.4 Groen

De huidige groenvoorziening, centraal in het plangebied, zal in gebruik worden genomen als parkeerterrein. Er wordt een nieuw groengebied/park aangelegd op de locatie waar voorheen het zuidelijke schoolgebouw was gevestigd. 
 
De groenzone aan de Sterrenlaan maakt onderdeel uit van de hoofdgroenstructuur van Veldhoven. Het plangebied is onderverdeeld in een aantal carrés, die met grote, mooie bomen zijn omkaderd. Het behoud van de groene geledingszones, ook wel “de groene vingers” genoemd, is een van de belangrijkste uitgangspunten van de Structuurvisie van Veldhoven. Het behoud van deze groenstructuur is uitgangspunt voor de stedenbouwkundige opzet.
 
Omkadering groene carrés met bomen
 
Er wordt een inventarisatie gemaakt van de te behouden bomen. Het behouden van de bomen binnen de groenstructuur betekent dat het maaiveld ter plaatse van de bomen niet verhoogd of verlaagd mag worden. Binnen de kroonprojectie van de bomen mag geen bebouwing komen. Bij het opstellen van de verbeelding in het bestemmingsplan is rekening gehouden met deze bijzondere bomen. Echter, om een stedenbouwkundig accent te kunnen realiseren, om een verkeersaansluiting mogelijk te maken of om een pergolaconstructie aan te leggen, kunnen mogelijk enkele bomen worden gekapt. Dit zal niet ten koste gaan van de robuuste groene structuur. 
 
Het groene karakter van het plangebied dient zoveel mogelijk te worden gehandhaafd en waar mogelijk te worden versterkt. Om die reden zal het parkeerplein omzoomd worden door hagen en met veel groen worden ingericht. Deze hagen dienen het zicht op het verkeer niet te belemmeren, zeker gezien de doelgroep.
Ook op andere manieren kan groen geïntegreerd worden in het ontwerp, bijvoorbeeld door 'groene gevels, daken en overkappingen', zicht op de groene omgeving door de binnen- en buitenruimten in elkaar laten overvloeien, et cetera.