Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

8.3 Bebouwing

Het hoofdgebouw zal onder andere worden benut voor:
  • onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang;
  • een educatief centrum;
  • diverse zorg- en welzijnsinstellingen, zoals vrijwilligers- en vluchtelingenwerk, consultatiebureau, een kinderdienstencentrum, et cetera;
  • een gymzaal;
  • en hieraan gerelateerde kantoorruimte.
De buitenruimte bij het hoofdgebouw bestaat uit verharding en groen. Hier zal ruimte worden geboden voor gevarieerde speelterreinen, een schooltuin en meerdere fietsenstallingen. 
Op de verbeelding is een bouwvlak opgenomen voor de locatie van het nieuwe hoofdgebouw. De verbeelding en de regels bevatten de bijbehorende maatvoering. Binnen deze grenzen zal een ontwerp voor een gebouw moeten worden gemaakt. De welstandscommissie heeft hierbij aangegeven dat  de oppervlakte van de derde bouwlaag slechts 30% van de oppervlakte van de onderliggende (tweede) bouwlaag mag bedragen, voor zover gelegen in hetzelfde maatvoeringsvlak.