Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

8.1 Inleiding

In de huidige situatie zijn twee (basis)schoollocaties en een verenigingsgebouw aanwezig, ten noorden (basisschool de Verrekijker en de Nieuwe Band) en ten zuiden (Jan Ligthartschool) van het plangebied. Tussen beide locaties ligt een groenzone. Deze bestaande bebouwing zal worden gesloopt. De Jan Ligthartschool en de Verrekijker krijgen een nieuw onderkomen in de MFA. Door efficient ruimtegebruik zal de omvang van het bestemmingsvlak van de noordelijk locatie echter niet toenemen. In dit hoofdstuk wordt de nieuwe situatie per onderdeel kort toegelicht.