Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

6 Waterparagraaf

De watertoets is het proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afstemmen, afwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten.  Het doel van de watertoets is dat de waterbelangen evenwichtig worden meegenomen bij de totstandkoming van een plan. In de waterparagraaf wordt de beschrijving weergegeven van de wijze waarop in het plan met het aspect water rekening is gehouden.     
 
Het beleid van de waterbeheerder is opgenomen in paragraaf 4.4.  
 
Op dit moment is nog niet aan te geven  of er sprake is  van een toename van de oppervlakte verharding. Waarschijnlijk neemt ten opzichte van de huidige situatie de hoeveelheid verhard oppervlak af, doordat de bebouwing wordt gecombineerd en geïntegreerd. Binnen het plangebied is echter voldoende ruimte om eventuele maatregelen te treffen ten aanzien van de berging en/of infiltratie van hemelwater. De gemeente  zal hier zorg voor dragen en eventuele maatregelen vooraf kortsluiten met Waterschap De Dommel.
De nieuwbouw zal aansluiten op de moderne bouweisen (gescheiden rioolstelsel, geen uitloogbare bouwmaterialen).