Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

5.6 Archeologie, cultuurhistorie en monumenten

In 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed (Verdrag van Malta) ondertekend. Het Verdrag van Malta voorziet in bescherming van het Europees archeologisch erfgoed onder meer door de risico's op aantasting van dit erfgoed te beperken. Deze bescherming is in Nederland wettelijk verankerd in de Monumentenwet. In het kader van een goede ruimtelijke ordening in relatie tot de Monumentenwet kan vooronderzoek naar mogelijke waarden nodig zijn zodat waar nodig die waarden veiliggesteld kunnen worden en/of het initiatief aangepast kan worden.
 
In paragraaf 4.6 is aangeven dat plangebied zowel een lage als een hoge archeologische verwachtingswaarde heeft (bron: archeologische beleidskaart gemeente Veldhoven). Om meer inzicht te krijgen in deze verwachtingswaarden, heeft de gemeente opdracht verleend om hier onderzoek naar uit te voeren. De conclusie uit dit onderzoek is de volgende (Bureauonderzoek en Advies Archeologie Sterrenlaan / Van Aelstlaan gemeente Veldhoven, ArchAeO-Rapport 0906, 17 december 2009).
 
De verwachtingswaarden op de archeologische beleidskaart kunnen genuanceerd worden. Er bestaat een hoge kans op het aantreffen van archeologische resten. De veldcheck heeft aangetoond dat de bodem ter plaatse van het niet bebouwde deel van het plangebied een onverstoorde indruk maakt, waardoor de kans op weinig verstoorde archeologische resten binnen het plangebied vrij groot is. Zelfs ter plaatse van de locaties van de huidige schoolgebouwen is te verwachten dat een eventueel archeologisch bodemarchief, dankzij de dikke enkeerdgronden, nog relatief goed bewaard is gebleven.
 
De gemeente is voornemens om een vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een proefsleuvenonderzoek in combinatie met archeologische begeleiding tijdens de sloop van de gebouwen. Dit vervolgonderzoek heeft nog niet plaatsgevonden.  
 
De locatie vertegenwoordigd geen bijzondere cultuurhistorische waarde en is niet aangemerkt als rijks- of gemeentelijk monument.