Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

5.3 Geluid

De mate waarin het geluid het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). De kern van de wet is dat geluidsgevoelige objecten worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving.
In de Wgh worden de volgende objecten beschermd:
  • woningen;
  • geluidsgevoelige terreinen (terreinen die behoren bij andere gezondheidszorggebouwen dan categorale en academische ziekenhuizen, verpleeghuizen, woonwagenstandplaatsen);
  • andere geluidsgevoelige gebouwen, waaronder onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medisch centra, poliklinieken, medische kleuterdagverblijven.
Het beschermen van deze geluidsgevoelige objecten gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen. De belangrijkste geluidsbronnen die in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn: industrielawaai (bedrijvigheid), wegverkeerslawaai en overige bronnen als spoorweglawaai. Voor het plangebied is uitsluitend wegverkeerslawaai van belang. In de omgeving van de MFA Midden liggen geen bedrijven die qua geluid van invloed kunnen zijn op de locatie.
 
De locatie is gelegen tussen de Sterrenlaan en de Van Aelstlaan. Voor de Van Aelstlaan geldt een maximum snelheid van 30 km/u, waardoor deze geen zone heeft ingevolge artikel 74 van de Wet geluidhinder. Voor de Sterrenlaan geldt op grond hiervan een zone van 200 m. De bouwlocatie bevindt zich in deze zone.
 
Met behulp van de Regionale Verkeersmilieukaart is de geluidbelasting voor de toekomstige situatie berekend. De contour van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB is gelegen op 96 m uit de as van de Sterrenlaan. Dit betekent dat de MFA niet zodanig kan worden gesitueerd dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. De contour van de maximale ontheffingswaarde van 63 dB ligt op 14 m uit de as van de Sterrenlaan.  Dit betekent dat de maximale ontheffingswaarde nergens op de locatie wordt overschreden.
 
De geluidbelasting ter plaatse van het huidig bebouwingsvlak bedraagt 57 dB. Om de MFA ter plaatse te vestigen, zal een ontheffing hogere waarde moeten worden verleend. Er wordt voldaan aan het hogere waardebeleid. Als ontheffingscriterium geldt het bouwen ter vervanging van bestaande bebouwing. Via de ontehhefing wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB verhoogd naar 57 dB.