Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

4.8 Overig

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2008–2014, Veldhoven Veilig(er) (2008)
Het waarborgen van veiligheid is een primaire taak van de overheid. Brandweerzorg, rampenbestrijding en handhaven van de openbare orde zijn bij wet aan de gemeente opgedragen taken. De gemeente Veldhoven wil zorgen voor een (sociaal) veilige woon-, werk- en leefomgeving. De manier waarop dit wordt aangepakt is een combinatie van preventief, repressief en handhavend optreden. Centraal staat het voorkomen en bestrijden van criminaliteit en onveiligheid. Per wijk zal een veiligheidsanalyse worden uitgevoerd waarbij met betrokken partijen en bewoners zal worden gesproken over veiligheid en leefbaarheid, aandachtspunten in hun eigen woon-, leef- en werkomgeving.
 
Beleidsregels Bluswatervoorziening en bereikbaarheid gemeente Veldhoven (2006)
Voor het vluchten uit objecten en gebouwen zijn regels opgesteld in het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Echter niet alleen het vluchten, maar ook de bereikbaarheid voor de hulpdiensten is van grootste belang. Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de bestrijding van brand, dat brand binnen redelijke tijd kan worden bestreden. (Bouwbesluit, 2003, artikel 2.190, lid 1). De bereikbaarheid en bluswatervoorziening zijn niet voldoende specifiek in regelgeving vastgelegd. In de praktijk betekent het dat er vaak pas in een zeer laat stadium,  het plan is meestal al gerealiseerd, een oplossing moeten worden gevonden. Dit kan hoge kosten met zich meebrengen. Het introduceren van de beleidsregels biedt kansen om in een vroeg stadium van bouw- en ontwikkelprojecten rekening te houden met het optreden van de hulpverlenende diensten. Hoe eerder deze
regels worden toegepast, hoe makkelijker en goedkoper de oplossingen zullen zijn.
 
De Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) heeft in september 2003 de “Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid” uitgegeven. Brandweer Veldhoven heeft deze handleiding op een aantal punten aangepast en een aantal aanvullingen gemaakt. Dit heeft geresulteerd in de ‘Beleidsregels bluswatervoorziening en bereikbaarheid gemeente Veldhoven’. Deze beleidsregels gelden voor iedereen die bezig is met ontwikkelingen in Veldhoven. Deze regels geven aan hoe om te gaan met de bereikbaarheid en bluswatervoorziening in de gemeente Veldhoven.