Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

4.6 Monumenten- en archeologisch beleid

Nota archeologische monumentenzorg Veldhoven (2008)
De gemeenteraad heeft op 16 december 2008 de Nota archeologische monumentenzorg Veldhoven vastgesteld. Deze nota is opgesteld met als doel wetgeving en beleid (op rijks- en provinciaal niveau) inzichtelijk (toetsbaar) te maken, maar ook daar waar mogelijk eigen gemeentelijke keuzes te maken. Hiervoor is een gemeentelijke beleidskaart gemaakt. Overzichtelijk staat aangegeven binnen welk gebied wel/geen archeologisch onderzoek plaats moet vinden.
 
Door het vaststellen van de archeologische beleidskaart, met de daaraan verbonden procedures voor archeologische onderzoeken, ontstaat een objectief kader waaraan getoetst kan worden. Dit beleid wordt vastgelegd in de regels van de bestemmingsplannen voor de hele gemeente. Hierdoor ontstaat een eenduidige en transparante werkwijze hoe omgegaan wordt met de ruimtelijke ontwikkelingen die met bodemverstoring gepaard gaan.
 
Detail archeologische beleidskaart
 
Het plangebied ligt in twee gebieden met archeologische verwachtingswaarden:
  • een gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde (oranje kleur). Dit vanwege (sub)recente grootschalige verstoringen van de bodem. Bij de ontwikkeling van plangebieden groter dan 10.000 m2 dient er minimaal een bureauonderzoek conform de KNA te worden uitgevoerd. Het bureauonderzoek kan worden aangevuld met controlerende boringen naar de bodemopbouw van het plangebied.
  • een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde (roze kleur). Bij geplande bodemingrepen met een oppervlak van 100 m2 of groter of bij de ontwikkeling van plangebieden van 1.000 m2 of groter en dieper dan 30 cm -mv dient minimaal een bureauonderzoek conform de KNA te worden uitgevoerd. Het bureau-onderzoek kan worden aangevuld met controlerende boringen naar de bodemopbouw van het plangebied. 
Het 'roze deel' heeft betrekking op de toekomstige parkeerplaats.