Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

4.3 Groenbeleid

Groenbeleidsplan Veldhoven 2009-2019
Het Groenbeleidsplan Veldhoven 2009-2019 maakt inzichtelijk welke belangrijke groenstructuren binnen de gemeente aanwezig zijn en welke kwaliteiten en functies deze structuren hebben, Hierdoor wordt een duurzame ontwikkeling van het groen in deze structuren gewaarborgd. Het groen krijgt zo de mogelijkheid uit te groeien tot volwas. Hierdoor zorgt het groenbeleidsplan dat de stedelijke en wijkgroenstructuur nu en in de toekomst bijdraagt aan een aantrekkelijk woon- en werkmilieu. Naast het vastleggen van de belangrijkste groenstructuren is het groenbeleid (groenbeleid, bodembeleid en beheer en onderhoud) een belangrijk onderdeel van dit plan. Hierin wordt de inhoudelijke koers voor het groen in de gemeente bepaald.
 
Het plangebied maakt deel uit van de wijken 'd'Ekker' en 'Zonderwijk'. Rond de wijk d'Ekker liggen brede, sobere groenstroken, die tot de hoofdgroenstructuur behoren. Het beleid is erop gericht om de kwaliteit van de plantsoenen te verbeteren  door de beplanting te verbijzonderen en de randen meer open te maken. De bomenrijen langs de Oortlaan maken onderdeel uit van de wijkgroenstructuur van Zonderwijk. Het beeld is gericht op het handhaven en versterken van deze lanen.
 
Het groen in het plangebied maakt onderdeel uit van het robuuste groene raamwerk, wat in de stedelijke en ruimtelijke structuur is verankerd. Deze structuur speelt een belangrijke rol in het biodiversiteitsnetwerk.