Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

3.1 Historische ontwikkeling

De ligging van Veldhoven wordt gekenmerkt door de beekdalen van de Dommel, de Run, de Gender, de Bruggenrijt, de Rundgraaf en de Poelenloop of Rijt. De vlakten tussen de beekdalen zijn de gronden die zich van oudsher lenen voor bewoning: tussen de lagere, natte beekdalen (weide) en de hogere woeste (heide)-gronden. Hier hebben zich dan ook de diverse dorpen ontwikkeld: Veldhoven-Dorp, Meerveldhoven, Zeelst, Oerle en een aantal buurtschappen. Door de explosieve bouwactiviteiten van de naoorlogse jaren zijn deze oude dorpskernen intussen 'aaneengegroeid'.
 
De locatie is gelegen aan de rand van de wijk d'Ekker. Het is de eerste grootschalige uitbreidingswijk uit de jaren '50/'60 van de twintigste eeuw. Deze wijk wordt gekenmerkt door een tamelijk eenzijdige woningvoorraad in de huursector, bestaande uit hoofdzakelijk eenvoudige rijtjes met (kleine) eengezinswoningen, gesitueerd in rechthoekige bouwblokken. Aan de randen van de wijk bevinden zich meer vrijstaande woningen. In een later stadium zijn de (onderwijs)voorzieningen in de groenzone aan de Sterrenlaan geplaatst. Plaatselijk vraagt het onderhoud van de openbare ruimte aandacht. De hoofdstructuur wordt gevormd door een U-vormige weg, met haaks daarop enkele voorzieningenzones. De stempels zijn opgebouwd uit rijtjeswoningen en halfopen bouwblokken.