Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

10 Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient, op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het Bro, onderzoek plaats te vinden naar de (economische) uitvoerbaarheid van het plan. In principe dient bij vaststelling van een ruimtelijke besluit tevens een exploitatieplan vastgesteld te worden om verhaal van plankosten zeker te stellen. Op basis van ‘afdeling 6.4 grondexploitatie', artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan de gemeenteraad bij het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan echter besluiten geen exploitatieplan vast te stellen indien:
  • het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden anderszins verzekerd is;
  • het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°,onderscheidenlijk 5°, niet noodzakelijk is;
  • het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is.
De gemeente Veldhoven en de maatschappelijke instellingen zijn in het kader van de BSV een samenwerkingsverband aangegaan. Naast de overeenkomst op inhoudelijke samenwerking is ook een overeenkomst van kracht op het gebied van Eigendom, Beheer en Onderhoud/Exploitatie. Daarin is vastgelegd dat de gemeente Veldhoven zowel juridisch als economisch eigenaar wordt van alle Multifunctionele Accommodaties en daarmee ook de MFA Midden. De schoolbesturen hebben afstand genomen van hun eigendomspositie en zullen de accommodatie in ‘bruikleen’ nemen. De andere partners zijn huurder van de huisvesting middels een vastgestelde huurprijs per m², die voor alle MFA’s gelijk is. 
 
De gemeente heeft in haar begroting van 2011 middelen gereserveerd voor de realisatie van de MFA.