Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

1 Samenvatting

Dit bestemmingsplan MFA Midden is gericht op de realisering van een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) ten behoeve van zorg, onderwijs, hulp, opvang, sport en/of cultuur voor alle kinderen. De MFA Midden is gelegen aan de Van Aelstlaan / Sterrenlaan te Veldhoven.
 
Het plangebied bestaat in de huidige situatie uit twee (basis)schoollocaties en een verenigingsgebouw. In het noorden ligt basisschool de Verrekijker en ten zuiden ligt de Jan Ligthartschool en de Nieuwe Band. Voor beide locaties geldt een bouwvlak met de bestemming “Maatschappelijke doeleinden”. Tussen beide locaties ligt een groenzone.
 
De schoolgebouwen passen qua opzet, vormgeving en uitstraling niet meer bij de huidige moderne eisen. Om de locatie in gebruik te kunnen nemen als Multifunctionele Accommodatie, zal een herstructurering van de aanwezige gronden en de daarbij behorende functies plaatsvinden.
 
De eisen ten aanzien van de beeldkwaliteit zijn opgenomen in het 'Beeldkwaliteitplan MFA-midden'. Hierin zijn zowel eisen met betrekking tot de stedenbouwkundige als architectonische opzet opgesteld.
 
De toekomstige situatie zal er op hoofdlijnen als volgt uitzien:
  • een nieuw hoofdgebouw in het noorden van het plangebied (maximaal twee, gedeeltelijk drie bouwlagen);
  • een parkeerterrein in het midden van het gebied;
  • een park in het zuiden.
 De buitenruimte bij het hoofdgebouw bestaat uit verharding en groen. Hier zal ruimte worden geboden voor gevarieerde speelterreinen, een schooltuin en meerdere fietsenstallingen.
 
De huidige groenvoorziening, centraal in het plangebied, zal in gebruik worden genomen als parkeerterrein. Er wordt een nieuw groengebied/park aangelegd op de locatie waar voorheen het zuidelijke schoolgebouw was gevestigd. De groenzone aan de Sterrenlaan maakt onderdeel uit van de hoofdgroenstructuur (carrés) van Veldhoven. Het behoud en de versterking van deze groenstructuur is uitgangspunt voor de stedenbouwkundige opzet.
 
In de huidige situatie vindt parkeren plaats in parkeervakken langs de Van Aelstlaan. In de toekomstige situatie wordt voorzien in één groot, gemeenschappelijk parkeerterrein. Deze wordt gesitueerd op de plek waar nu de groenlocatie aanwezig is.
 
Om de van Aelstlaan te ontlasten is al een rotonde aangelegd op de Sterrenlaan. In principe zal al het autoverkeer richting de MFA via deze rotonde het parkeerterrein oprijden. De inrichting van het parkeerterrein zal zodanig gebruiksvriendelijk en verkeersveilig worden ingericht, dat het overgrote deel van de automobilisten zal kiezen voor het parkeren op dit terrein, in plaats van het afzetten van de kinderen aan de van Aelstlaan. Het meest noordelijke deel van de van Aelstlaan wordt in de nieuwe situatie nog wel gebruikt voor het halen en brengen via groepsvervoer en bevoorrading van het gebouw. Hiertoe wordt in het noorden van het plangebied een voorziening binnen het bestemmingsvlak op genomen.
 
Met betrekking tot de haalbaarheid van het bestemmingsplan zijn met name de planologische overwegingen van belang die gemaakt zijn voor het bepalen van de bestemmingssystematiek. Deze overwegingen zijn gemaakt binnen het beleidskader van de diverse overheden voor aspecten als ruimtelijke ordening, groen, water, milieu, monumenten/archeologie, et cetera. Geconcludeerd kan worden dat de haalbaarheid van dit bestemmingsplan op basis van deze overwegingen is aangetoond.