Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: MFA Midden
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0861.101100MFAmidden-0304

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. groenvoorzieningen;
  2. paden;
  3. sportvoorzieningen, speelvoorzieningen en hierbij passende, openbare verblijfsvoorzieningen;
  4. ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van gemengd - expeditie": tevens het halen en brengen van leerlingen door middel van collectief vervoer en het laden en lossen van goederen;
  5. aan de hoofdfunctie ondergeschikte verkeers- en nutsvoorzieningen.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:
  1. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 4 m bedragen, met uitzondering van terrein- en erfafscheidingen die van af de voet gemeten maximaal 2 m hoog mogen zijn, tenzij de afscheiding achter de voorgevelrooilijn wordt geplaatst. In geval de plaatsing achter de voorgevelrooilijn geschiedt, mag de hoogte niet meer dan 2,5 m bedragen;
  2. kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van verlichting mogen maximaal 6 m hoog zijn.

3.3 Specifieke gebruiksregels

Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende opstallen te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een wijze strijdig met deze bestemming.
 

3.4 Afwijking van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders wijken met een omgevingsvergunning af van het bepaalde in artikel 3 lid 3 , indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.