direct naar inhoud van Artikel 7 Water
Plan: Kromstraat 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.071200KROMSTRAAT-0401

Artikel 7 Water

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • b. water;
 • c. waterlopen met bijbehorende taluds;

met de daarbij behorende voorzieningen, zoals:

 • d. waterberging;
 • e. bermen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. recreatieve voorzieningen;
 • h. kunstwerken;
 • i. kademuren.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd, waarbij de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 1 m mag bedragen.

7.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag is bevoegd met een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in artikel 7.2.2 voor het bouwen van bruggen met een maximale bouwhoogte van 8 m, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen;
 • b. er mag geen sprake zijn van een onevenredige toename van de aantasting van het woon- en leefklimaat;
 • c. er mogen geen bezwaren bestaan vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en vormgeving.

7.4 Specifieke gebruiksregels
7.4.1 Algemeen

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. de opslag-, stort- of bergplaats van voorwerpen, stoffen, materialen of chemicaliën en soortgelijke producten is niet toegestaan.