direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 Het plan
Plan: Oerle-Zuid, eerste fase Zilverackers, vervallen dubbelbestemming archeologie zuidwestelijk deel
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.013301archeologie-0401

Hoofdstuk 2 Het plan

In het zuidwesten van het bestemmingsplangebied Oerle-Zuid, eerste fase Zilverackers is een dubbelbesteming 'Waarde - Archeologie' opgenomen. Zie hieronder de uitsnede van de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan. De betreffende dubbelbesteming is aangegeven met een raster bestaande uit plusjes en de letters 'WR-A'.

afbeelding "i_NL.IMRO.0861.013301archeologie-0401_0001.png"

In artikel 10 van de planregels van het bestemmingsplan zijn de regels neergelegd waarmee de archeologische waarden worden veilig gesteld. De reden voor het leggen van deze dubbelbestemming op deze locatie was erin gelegen dat ter plaatse in het kader van het uitvoeren van archeologisch onderzoek bij het uitzeven van het akkerdek vuurstenen artefacten tevoorschijn kwamen die mogelijk duiden op de aanwezigheid van resten van kampementen van jagers/verzamelaars uit het Mesolithicum (Midden Steentijd ca 8000 - 5000 voor Chr).

Artikel 10 lid 3 van de planregels van het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om via een wijzigingsplan de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' geheel of deels van de verbeelding te verwijderen. Dit is slechts mogelijk indien uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn óf indien het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet en voorzover de gronden zijn vrijgegeven via een door het bevoegd gezag goedgekeurd selectiebesluit.

Inmiddels is op 10 mei 2011 een selectiebesluit door het bevoegd gezag genomen waaruit blijkt dat bescherming niet langer noodzakelijk is. De redenen daarvoor zijn:

  • De thans aangetroffen vuursteenvindplaats biedt, op basis van de matige conservering, te weinig aanknopingspunten voor een betekenisvolle bijdrage aan het archeologisch onderzoek van het gebied Zilverackers, waar Oerle-Zuid ruimtelijk deel van uitmaakt.
  • De kans dat vervolgonderzoek zal leiden tot een toename van kennis over deze vindplaats is betrekkelijk klein en weegt niet op tegen de hoge, extra investeringen die hiervoor nodig zijn.
  • Behoud van de vindplaats in de bodem (in situ), en de daarvoor noodzakelijke kostbare maatregelen, weegt niet op tegen de beperkte wetenschappelijke meerwaarde van de vindplaats bij toekomstig onderzoek.

Voor een verdere kennisname van de achtergronden wordt verwezen naar het in bijlage 1 bij deze toelichting opgenomen selectiebesluit met de achterliggende documenten.


In dit wijzigingsplan is de dubbelbestemming voor de gronden in het zuidwestelijk deel van het plangebied van de verbeelding geschrapt. Voor het overige blijven de planregels en verbeelding van het bestemmingsplan Oerle-Zuid, eerste fase Zilverackers onverkort van kracht. Het wijzigingsplan maakt immers deel uit van dit "moederplan".

In de planregels wordt dit ook tot uitdrukking gebracht door te verwijzen naar de aangepaste verbeelding waarop de meergenoemde dubbelbestemming voor dit gebied niet langer aanwezig is en expliciet te verwijzen naar het "moederplan". Voorts is de naam van het wijzigingsplan vermeld.