Terug naar inhoudsopgave

Artikel 9           Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan (tenzij op grond van de regels in dit bestemmingsplan reeds is afgeweken) met een omgevingsvergunning afwijken van de regels in het plan voor:

a.            het afwijken van maten met ten hoogste 10% mits gelijktijdig wordt voorzien in een kwaliteitsverbetering, zoals bedoeld in artikel 2.2 van de Verordening ruimte;

b.            overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 meter bedragen en het bouwvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;

c.            het afwijken van de gestelde maximale goot- en bouwhoogte van het hoofdgebouw;

met inachtneming van de volgende regels:

1.      er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;

2.      er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in de omgeving aanwezige architectonische en/of cultuurhistorische waarden;

3.      er bestaan geen bezwaren vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en vormgeving;

4.      de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen;

5.      het woon- en leefklimaat mogen niet onevenredig worden aangetast;

6.      de brand- en openbare veiligheid komen niet in het gedrang.