Terug naar inhoudsopgave

Artikel 8           Algemene gebruiksregels

Als gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt in ieder geval aangemerkt:

a.            het gebruik of laten gebruiken van gronden en bouwwerken als of ten behoeve van een seksinrichting dan wel ten behoeve van (raam)prostitutie;

b.            het gebruik of laten gebruiken van opstallen ten behoeve van coffeeshops;

c.            het gebruik van onbebouwde gronden:

Ÿ  als stand- of ligplaats van onderkomens;

Ÿ  als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en andere al of niet afgedankte stoffen, voorwerpen en producten;

een en ander tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer van de gronden.