direct naar inhoud van 4.1 Milieueffectrapportage
Plan: Zilverbaan, 2e fase Westelijke Ontsluitingsroute
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0861.011400ZILVERBAAN-0303

4.1 Milieueffectrapportage

Op grond van het gewijzigde Besluit Milieueffectrapportage 1994 (wijziging 25 januari 2005) geldt voor de ontwikkeling van een woningbouwlocatie een wettelijke verplichting om de procedure van een milieueffectrapportage (m.e.r.) te doorlopen. Deze m.e.r.-plicht geldt in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een aaneengesloten gebied van 2.000 of meer woningen buiten de bebouwde kom. In de plannen voor Zilverackers wordt uitgegaan van de bouw van 2.700 woningen waarmee de drempelwaarde wordt overschreden. Het doel van de m.e.r.-procedure is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijke belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu. Ook de Westelijke OntsluitingsRoute is in dit MER uitvoerig onderzocht.


Door ARCADIS is in 2007 een MER opgesteld. Dit MER heeft de basis gevormd voor de milieuhygiënische en planologische aspecten. Voor de berekeningsresultaten van de verschillende onderdelen, uitgangspunten en conclusies wordt verwezen naar het rapport "MER ontwikkeling Veldhoven-west" van november 2007 deel A en B van ARCADIS met kenmerken 110501/ZF7/3V8/201383 (deel A) en 110501/ZF7/3V7/201383 (deel B).


In opdracht van de gemeente Veldhoven heeft ARCADIS in 2007 een MER opgesteld voor de ontwikkeling van Veldhoven West (noot: thans Zilverackers genoemd) Woningbouw en de Westelijke Ontsluitingsroute (WOR). Deze MER is opgesteld conform de daarvoor geldende richtlijnen. In de MER is o.a. het tracé voor de onderhavige Zilverbaan op planologische en milieuaspecten beoordeeld. Hierbij zijn ook de effecten van aansluiting op de A67 aangegeven.


De gemeenteraad van Veldhoven heeft in haar vergadering van mei 2007 met het vaststellen van het masterplan ook een keuze gemaakt voor het onderhavige tracé.


In het onderhavige bestemmingsplan heeft een detaillering van het tracé plaatsgevonden, maar heeft geen significante verandering van de ligging ervan plaatsgevonden. Het tracé is concreet ingepast in de omgeving, rekening houdend met de specifieke lokale kenmerken. Waar noodzakelijk heeft hiertoe aanvullend onderzoek plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn in deze toelichting beschreven (zie o.a. de paragrafen over landschappelijke inpassing, lucht, geluid en natuur).


Samenvattend is de ligging van het onderhavige tracé van de Zilverbaan, zoals in dit bestemmingsplan beschreven, nog steeds passend binnen de uitgevoerde MER.