Terug naar inhoudsopgave

 

Artikel 10

Algemene aanduidingsregels

10.1      Luchtvaartverkeerszone - IHCS (Inner Horizontal en Conical Surface)

10.1.2   Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'Luchtvaartverkeerszone - IHCS (Inner Horizontal en Conical Surface)' geldt dat die gronden -naast de andere aangewezen bestemming(en)- primair bestemd zijn als obstakelvrij (start- en landings)vlak ter waarborging van de vliegverkeersveiligheid.

 

10.1.2   Bouwregels

In de nadere uitwerking worden regels gesteld ten aanzien van de maatvoering van de gebouwen, waarbij geldt dat de maximale bouwhoogte nooit meer mag bedragen dan 65 m boven NAP, inclusief in het plan op te nemen afwijkings- en/of wijzigingsbevoegdheid.

 

10.1.3   Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden

In de nadere uitwerking zal een verbod opgenomen worden die het ophogen van gronden zonder omgevingsvergunning verbiedt.