gemeente: Veldhoven   status: Vastgesteld
plannaam: Meerveldhoven, herziening Provincialeweg 52-54   datum: 18-11-2010
 

Artikel 7 Algemene ontheffingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, tenzij reeds eerder op grond van deze regels voor de betrokken gronden een ontheffing is verleend, ontheffing te verlenen van in het plan genoemde bebouwingspercentages, breedtes, goot- en/of bouwhoogten van gebouwen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10%, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

   1. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;

   2. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van deinde omgeving aanwezige architectonische en/of culturele waarden;

   3. de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen;

   4. het woon- en leefklimaat mogen niet onevenredig worden aangetast;

   5. de brand-,verkeers- en openbare veiligheid komen niet in het gedrang.