gemeente: Veldhoven   status: Vastgesteld
plannaam: Meerveldhoven, herziening Provincialeweg 52-54   datum: 18-11-2010
 

3 Algemene regels

 

Artikel 5 Antidubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 6 Algemene bouwregels

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van de verbeelding en hoofdstuk 2 uitsluitend worden overschreden door:

   1. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, erkers, serres, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m bedraagt;

   2. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer dan 1 m bedraagt.

Artikel 7 Algemene ontheffingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, tenzij reeds eerder op grond van deze regels voor de betrokken gronden een ontheffing is verleend, ontheffing te verlenen van in het plan genoemde bebouwingspercentages, breedtes, goot- en/of bouwhoogten van gebouwen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10%, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

   1. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;

   2. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van deinde omgeving aanwezige architectonische en/of culturele waarden;

   3. de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen;

   4. het woon- en leefklimaat mogen niet onevenredig worden aangetast;

   5. de brand-,verkeers- en openbare veiligheid komen niet in het gedrang.