gemeente: Veldhoven   status: Ontwerp
plannaam: Meerveldhoven, herziening Provincialeweg 52-54   datum: 28-06-2010
 

3 Overgangs- en slotregels

 

Artikel 7 Overgangsrecht

 

7.1 Overgangsrecht bouwwerken

   1. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

    1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

    2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;

   2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 7.1 a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%;

   3. Artikel 7.1 a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor gelde plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

7.2 Overgangsrecht gebruik

   1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voorgezet.

   2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 7.2 a te veranderen of te laten veranderen in een andere met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;

   3. Indien het gebruik bedoeld in artikel 7.2 a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;

   4. Artikel 7.2 a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregeling van dat plan.

7.3 Hardheidsclausule

Indien toepassing van het overgangsrecht voor bouwwerken of gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard jegens een of meer natuurlijke personen kunnen burgemeester en wethouders ten behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht buiten toepassing laten.

Artikel 8 Slotregel

Deze regels worden aangehaald onder de naam "Regels van het bestemmingsplan Meerveldhoven, herziening Provincialeweg 52-54